nginx: فعال سازی فشرده سازی gzip

پیشتر مطلبی درباره فعال کردن فشرده سازی gzip در cpanel نوشته بودم، در چند خط ریز، روش فعال کردن این ویژگی را در NginX باهم خواهیم دید.
قبل از شروع کار سری به سایت های آنالیز گر همچون gtmetrix.com بزنید تا از وضعیت فعال بودن فشرده‌سازی در سایت خود آگاه شوید.
شیوه فعال سازی بسیار ساده است، به مسیر /etc/nginx/nginx.conf بروید و کدهای زیر را درون بلاک server{} قرار دهید.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
gzip on;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

حال سرویس NginX خود را ریستارت کنید.


1
$ service nginx restart

مهمترین دستورات در بین دستورات فوق دو دستور gzip on و gzip_types هستند که دستور نخسا وظیفه فعال کردن فشرده‌سازی را دارد و دستور دوم مشخص کننده این است که چه نوع داده هایی می بایست فشرده‌سازی شوند، برای اطلاع بیشتر از نحوه تشخیص انواع فایل ها در مورد Mime Type جست جو کنید.

References: