Testing memcached with telnet

fdf تجربه کار با داکر و memcached تجربه جالبی بود، برای اینکه بتونم کانتینر memcached رو تست کنم رفتم سراغ telnet و از اون کمک گرفتم تا ی کلید توی سرور memcached ایجاد کنم و اونو بخونم. اگر فرض کنیم سرور memcached در آدرس 192.168.99.100 روی پرت 11211 یعنی پورت پیشفرض خودش ران هست.

برای ارتباط به سرور دستور زیر رو باید اجرا کنیم.

1
telnet 192.168.99.100 11211

برای ایجاد یک کلید جدید

1
2
set foo 1 0 11
hello world

در این دستور نام کلید برابر foo است و میتواند یک عبارت 11 کاراکتری را در خود نگه دارد. عدد 0 نشان‌دهنده زمان انقضای این کلید نامحدود است.

برای دریافت مقدار یک کلید

1
get foo

خروجی این دستور

1
2
VALUE foo 1 11
hello world

برای خروج از telnet نیز دستورquit را وارد کنید

1
quit

References: