تابجال برای شما پیش آمده که بخواهید تمامی ستون‌های درون یک `Cursor` را در اندروید مشاهده کنید؟ بدون اینکه تک‌تک آنها را استخراج کنید؟ راهی ساده برای این کار وجود دارد و آن استفاده از تابع`DatabaseUtils.dumpCursorToString()` است. (`Cursor`ها حاوی اطلاعات بازگردانده شده از پایگاه‌داده‌ها هستند)

``` Log.v("Cursor Object", DatabaseUtils.dumpCursorToString(cursor))