mysql_insert_id
اگر برنامه نویس وب هستید و با PHP کد می زنید، شاید با این مسئله مواجه شده باشید که پس از افزودن سطر جدیدی به یک جدول در پایگاه داده که فیلد id آن بصورت خودکار (auto increment) مقدار دهی می شود، چگونه مقدار id این سطر افزوده شده را بدست بیاوریم؟

به بیان ساده تر چگونه id سطری که به پایگاه داده افزوده ایم را بدست بیاوریم د صورتی که خود آن id را مقدار دهی نکرده ایم؟
در زبان PHP راهی ساده برای این کار وجود دارد که براحتی پس از اجرای یک insert در پایگاه داده می توان id ایجاد شده را بدست آوریم. با استفاده از تابع ```
mysql_insert_id


مثال:

mysql_query("INSERT INTO users (name, pass) VALUES('farnabaz', 'PASSWORD')");
$id = mysql_insert_id();

که در آن ```
$id
``` همان مقدار مورد نظر است.

<strong>نکته:</strong> اگر از سیستم دورپال استفاده می کنید، بجای این تابع از تابع ```
db_last_insert_id
``` استفاده کنید، که برای استفاده از آن می بایست نام جدول مورد نظر و نام فیلد ایندکس را نیز بعوان آرگمان به آن بدهید.

db_query("INSERT INTO users (name, pass) VALUES('farnabaz', 'PASSWORD')");
$id = db_last_insert_id('users', 'uid');