همواره تنظیم مناسب ظاهر سایت در اینترنت اکسپلورر یک مشکل اساسی برای طراحان وب است، یکی از راه های ساده برای دوری از این درد سر کنار گذاشتن IE برای نمایش سایت است، در زیر نمونه کد PHP و JAVA SCRIPT برای عدم نمایش سایت در IE آمده است:
قبل از هر کاری ابتدا صفحه یپامی که می خواهید در IE بجای صفحه اصلی خود نمایش دهید را ایجاد کنید
PHP


<?php
  if (eregi("MSIE",getenv("HTTP_USER_AGENT")) ||
    eregi("Internet Explorer",getenv("HTTP_USER_AGENT"))) {
	Header("Location: http://www.domain.com/ie_reject.html");
	exit;
  }
?>

JAVA SCRIPT


<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="1; URL=http://www.domain.com/realhomepage.html">
</head>
<body>
<script language="javascript">
<!--
if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") {
    document.location = "http://www.domain.com/ie_reject.shtml"; 
} else { 
    document.location = "http://www.domain.com/realhomepage.html";
}
// -->
</script>
</body>
</html>