با افزایش استفاده از `SVG` در وب، بسیار پیش می‌آید که بخواهیم تصاویر خود را به وکتور تبدیل کنیم و از آن استفاده کنیم، یکی از ساده‌ترین راهها برای تبدیل تصویر به وکتور استفاده از `Adobe Illustrator` است. در این شماره از کدکست باهم شیوه بسیار ساده این تبدیل را می‌بینیم.

در ٰVimeo یا YouTube ببینید.