تغییر استایل لینک های خارجی یکی از ارکان اصلی نمایش در بسیاری از وب سایت ها می باید وب سایت هایی همانند ویکی پدیا، نکته مهم این است که برای کاربر مشخص شود که به کجا فرستاده می شود. در بسیاری از موارد برای مشخص کردن لینک های خارجی سمت سرور کارهایی انجام می شود، گاهی با افزودن `rel="external"` به لینک ها یا افزودن کلاس `external` به آن در سمت سرور و تعریف اسایل های مورد نیاز در CSS.

ولی گستردگی امکانات CSS به شما این امکان را می دهد که بدون نیاز به انجام دادم عملی در سمت سرور برای لینک های خارجی استایلی خاص تعریف کنید.

``` /* long version */ a[href^="http://"]:not([href*="mysite.com"]), a[href^="https://"]:not([href*="mysite.com"]), a[href^="//"]:not([href*="mysite.com"]), {

}
/* shorter version! /
a[href
="//"]:not([href*="mysite.com"]) {
/* external link styles, use :before or :after if you want! */
}

<p>تنها اشکال کار استفاده از این روش مشکل وابستگی آن به دامنه سایت می باشد، زیرا همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید آدرس سایت در انتخابگر <em>CSS</em> مشخص شده است، نمی توان از این روش برای ساید هایی که روی چند دامنه بصورت همزمان تعریف شده اند استفاده کرد.</p>