ساختن جداول در دروپال کاری است بسیار آسان، کافی است آرایه ای از سطر ها تهیه کرده و آن را به تابع `theme` ارسال کنیم. ولی اگر بخواهیم جدول ایجاد شده قابلیت مرتب سازی برحست ستون های مختلف را داشته باشد کار چگونه خواهد بود؟

ایجاد صفحه برای نمایش جدول

``` /** * Implements hook_menu() */ function mytable_menu() { $items = array(); $items['tablepage'] = array( 'title' => t('This is a demo page to show Drupal 7 table API'), 'description' => t('As the title suggest, This is a demo page to show Drupal 7 table API'), 'page callback' => 'mytable_table_data', 'access arguments' => array("access content"), 'type' => MENU_CALLBACK );

return $items;
}

<h3>ایجاد جدول درون تابع مربوط به صفحه</h3>
<p>سطرهای `5` تا `34` کد زیر وظیفه ایجاد قابلیت مرتب سازی را برعهده دارند.</p>

function mytable_table_data() {
// Initialising output
$output = '';

// Table header
$header = array(
array('data' => 'Title', 'field' => 'title'),
array('data' => 'Type', 'field' => 'type'),
);

// Setting the sort conditions
if(isset($_GET['sort']) && isset($_GET['order'])) {
// Sort it Ascending or Descending?
if($_GET['sort'] == 'asc')
$sort = 'ASC';
else
$sort = 'DESC';

// Which column will be sorted
switch($_GET['order']) {
 case 'Title':
  $order = 'title';
  break;
 case 'Type':
  $order = 'type';
  break;
 default:
  $order = 'title';
}

}
else {
$sort = 'ASC';
$order = 'title';
}

// Query object
$query = db_select("node", "n");

// Adding fields
$query->fields('n',array('title','type'));

// Set order by
$query->orderBy($order, $sort);

// Pagination
$query = $query->extend('TableSort')->extend('PagerDefault')->limit(2);

// Executing query
$result = $query->execute();

// Looping for filling the table rows
while($data = $result->fetchObject()) {
// Adding the rows
$rows[] = array($data->title, $data->type);
}

// Setting the output of the field
$output = theme_table(
array(
'header' => $header,
'rows' => $rows,
'attributes' => array(),
'sticky' => true,
'caption' => '',
'colgroups' => array(),
'empty' => t("Table has no row!") // The message to be displayed if table is empty
)
).theme('pager');

// Returning the output
return $output;
}