بیش از یک هفته است که مشغول انجام پروژه ای با دروپال 7 هستم، مهمترین بخش آن ایجاد پلی ارتباطی بین فروشگاه ساز magento و drupal است که ابتدایی ترین حالت این ارتباط وجود یک سیستم یکپارچه ورود است (Single Sign On). برای این منظور باید یک ماژول اختصاصی برای هر کدام از سیستم ها نوشته شود تا بتوانند پیش نیاز های این ارتباط را برقرار کنند.

در این جا کاری با ماژول های نوشته شده برای هرکدام نداریم تنها موضوح بحث نحوه ی ایجاد یک جلسه کاربری بصورت دستی درون کد در دروپال است.

```

if(user_authenticate($username, $password))
{
$user_obj = user_load_by_name($username);
$form_state = array();
$form_state['uid'] = $user_obj->uid;
user_login_submit(array(), $form_state);
return true;
}else{
return false;
}

<p>تابع ` user_authenticate` بررسی می کند که آیا نام کاربری و رمز عبور معتبر می باشد یا نه، تابع ` user_load_by_name` اطلاعات کاربر را برحسب نام کاربری آن استخراج می کند و در نهایت تابع ` user_login_submit` عملیات ایجاد جلسه (<em>SESSION</em>) برای کاربر را انجام می دهد.</p>
<p>در صورتی که نیازی به بررسی صحت نام کاربری و رمزعبور نداشته باشیم و تنها بخواهیم با استفاده از نام کاربری جلسه ای ایجاد کنیم:</p>

$user_obj = user_load_by_name($username);
$form_state = array();
$form_state['uid'] = $user_obj->uid;
user_login_submit(array(), $form_state);