دروپال ۷ تغییرات بسیاری در ساختار خود داشته است، تغییراتی که گاه یک برنامه نویس را به وجد مب آورد، بسیاری از `API` های موجود در دروپال تغییرات مهمی کرده اند، قوی تر و ساده تر شده اند. یکی از مواردی که اخیرا در دروپال ۷ دوباره تجربه کردم، ساخت جدولی است که امکان انتخاب سطر ها را بصورت چک باکس فراهم می کند، تم جدید اضافه شده در دروپال ۷ این اجازه را می دهد تا براحتی بدون دردسر های پیشین جداولی این چنینی را ایجاد کرد. نمونه کد زیر خود گواه این سادگی است.

<?php
function my_form($form, $form_state) {
 $users = array(
  array('uid' => 1, 'first_name' => 'Indy', 'last_name' => 'Jones'),
  array('uid' => 2, 'first_name' => 'Darth', 'last_name' => 'Vader'),
  array('uid' => 3, 'first_name' => 'Super', 'last_name' => 'Man'),
 );
 $header = array(
  'first_name' => t('First Name'),
  'last_name' => t('Last Name'),
 );
 $rows = array();
 foreach ($users as $user) {
  $rows[$user['uid']] =array(
   'first_name' => $user['first_name'],
   'last_name' => $user['last_name'],
  );
 }
 $form['table'] = array(
  '#type' => 'tableselect',
  '#header' => $header,
  '#rows' => $options,
  '#empty' => t('No users found'),
 );
 $form['submit'] = array(
  '#type' => 'submit',
  '#value' => t('Submit'),
 );
 return $form;
}
?>