اگر برای قالب دروپال خود دنبال راهی هستید که لیست آخرین محتوای منتشر شده را نمایش دهیم ولی بلاک پیش فرض موجود در دروپال بدلیل نمایش نام نویسنده مطابق میل شما نیست، دوست دارید تنها عنوان نوشته ها نمایش داده شود، درون فایل `template.php` موجود در فولدر قالب خود تابع زیر را بنویسید.


function YOURTHEMENAME_node_recent_content($variables) {
  $node = $variables['node'];

  $output = '<div class="node-title">';
  $output .= l($node->title, 'node/' . $node->nid);
  $output .= theme('mark', array('type' => node_mark($node->nid, $node->changed)));
  $output .= '</div>';

  return $output;
}