اگر شما هم مثل من صفحه اول سایت دروپالی خود را از حالت پیش فرض خود (`?q=node`) خارج کرده اید و می خواهید در صفحه جدید خود لینک `rss` داشته باشید، تنها کافی است جایی میان کد های صفحه جدید خود دستور زیر را اجرا کنید.

drupal_add_feed('rss.xml', variable_get('site_name', 'Drupal') . ' ' . t('RSS'));
چه مطلب طولانی ای :)