ایجاد فاصله خالی میان برنامه ها در داک مک
با این تکنین می توانید بک فضای خالی میان برنامه های موجود در Dock ایجاد نمایید.
  • ابتدا Terminal را از مسیر `/Applications/Utilities/Terminal.app` باز کنید.
  • دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید، به هر تعداد این دستور را اجرا کنید، به همان تعداد فضای خالی به داک شم افزوده می شود. ` defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add '{"tile-type"="spacer-tile";}' `
  • این تغییر تا زمانی که داک شما دوباره اجرا نشود اعمال نمی گردد، برای اجرای دوباره Dock آن را در ترمینال با دستور زیر می بندیم تا سیستم دوباره خود آن را اجرا کند. ` killall Dock `
برای حذف هر یک از فضاهای خالی کافی است آن را به بیرون داک درگ کنید.