اگر با تگ `canvas` کار میکنید حتما دوست دارید تصویر ایجاد شده خود را بصورت عکس ذخیره کنید. اگر در پی چنین کاری هستید می توانید از تابعی تعریف شده‌ی `canvas.toDataURL` استفاده کنید. کد زیر تصویر `canvas` را بصورت عکس در سیستم ذخیره می کند.

var image = canvas.toDataURL("image/png").replace("image/png", "image/octet-stream");  // here is the most important part because if you dont replace you will get a DOM 18 exception.


window.location.href=image; // it will save locally