`ImageMagic` یک کتابخانه ای قدرتمند تحت کنسول برای کار با تصاویر است که قابلیت ها بسیاری در اختیار شما قرار میدهد. نمونه ای که در اینجا قصد به نمایش آن داریم نحوه ی ادغام دو تصویر و ایجاد تصویری واحد است. فرض کنید می خواهید تصویر برنامه یا وب سایت خود را درون کادری به شکل مانیتور قرار دهید، چیزی همانند تصویر زیر:

ImageMagig merge two images

برای اینکار ابتدا تصویر کادر را بصورت جداگانه باید در اختیار داشته باشد، همچنین تصویر برنامه یا وب سایت خود را. سپس ترمینال خود را باز کرده و دستور زیر را اجرا کنید:

``` convert frame/path -draw "image Over X, Y, 0,0 original/image/path" output.png
<p>مقدار `frame/path` مسیر کادر، `original/image/path` مسیر تصویر اصلی و `output.png` نام فایل خروجی است. مقدار `X` و `Y`  موقعیت تصویر درون کادر ما است، دو عدد `0` بعدی هم به این معناست که طول و عرض تصویر برنامه همان طول و عرض پیش فرض خود باقی بماند و تغییر سایز داده نشود.</p>