دسترسی به محتوای ورودی های یک فرم همواره از ارکان اصلی استفاده از جاوا اسکریپت در وب بوده است، بررسی صحت داده ها، ارسال آنها به سرور و ...
تگ select موجود در HTML این امکان را با شما می دهد که تا درون فرم خود یک لیست انتخاب ایجاد کنید.
برای دسترسی به مقدار انتحاب شده یک لیست بازشونده در جاوا اسکریپت، بدون استفاده از ابزار های آماده می توان بصورت زیر عمل کرد.
فرض کنید تگ select بصورت زیر باشد:


<select id="ddlViewBy">
<option value="1">test1</option>
<option value="2" selected="selected">test2</option>
<option value="3">test3</option>
</select>

کد جاوا اسکریپت زیر مقدار value گزینه انتخاب شده را بدست می دهد.


var e = document.getElementById("ddlViewBy");
var strUser = e.options[e.selectedIndex].value;

همچنین می توان مقدار نمایش داده شده در لیست را نیز بدست آورد


var e = document.getElementById("ddlViewBy");
var strUser = e.options[e.selectedIndex].text;