چطور می توان یک المنت را از درون یک کلاس یا یک آرایه حذف کرد، برای مثال بخواهیم خانه سوم آرایه یا ویژگی `x` یک شئ را حذف کنیم؟

``` // remove index of array var key = 3; array.splice(key, 1);

array.splice(3, 1);

// remove property from object using "delete" operator
key = "x";
delete thisIsObject[key];

delete thisIsObject["x"];

delete thisIsObject.x;

<p>برای اطلاعات بیشتر از می توانید به مستندات موزیلا مراجعه کنید. <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/delete">delete</a> - <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/splice">splice</a>
</p>