جی کوئری یک ابزار بسیار قدرتمند با امکانات فراوان است، ویژگی های ساده موجود درون جی کوئری در دید اول هرچند ساده و ابتدایی به نظر می رسند ولی با ترکیب آنها می توان مشکلات بزرگی را حل کزد یا بسیاری مسائل پیچیده را ساده سازی کرد.

تا به حال نیاز داشته اید مکان فشرده شدن موس را روی یک المنت بدانید؟ برای مثال فرض کنید شما صفحه شطرنجی را به کاربر نمایش می دهید و می خواهید بدانید کاربر روی کدام خانه جدول کلیک کرده است، خب ابتدا باید موقعیت مکان کلیک شده روی صفحه را بیاید و سپس `x` و `y` آن را تقسیم بر اندازه هر خانه بکنید تا خانه مورد نظر بدست بیاید.

```

$(document).ready(function() {
$('.board').click(function(e) {
var offset = $(this).offset();
var x = e.clientX - offset.left ,
y = e.clientY - offset.top;
$('#x_axis').html(x);
$('#y_axis').html(y);
$('#posX').html(parseInt(x/10)+1);
$('#posY').html(parseInt(y/10)+1);
});
});

<h4>نمونه کد</h4>
<p data-height="243" data-theme-id="1094" data-slug-hash="iBgHE" data-user="farnabaz" data-default-tab="result" class='codepen'>See the Pen <a href='http://codepen.io/farnabaz/pen/iBgHE'>iBgHE</a> by Ahad Birang (<a href='http://codepen.io/farnabaz'>@farnabaz</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a></p>
<script async src="//codepen.io/content/images/hexo/embed/ei.js"></script>