FTP Command
خاموش کردن کامپیوتر بصورت دستی و بوسیله خط فرمان یکی از بهترین راه های خاموش کردن کامپیوتر در یک زمان مشخص می باشد. با استفاده از دستورات خط فرمان براحتی می توانید کامپیوتر خود را در زمان دلخواه یا در آن واحد رستارت یا خاموش کنید. در زیر مثال هایی از این دستورات آمده است. توجه داشته باشید که برای اجرای دستورات زیر می بایست شما ادمین سیستم باشید، یعنی پسورد مدیریت سیستم را داشته باشید. خاموش کردن بدون درنگ: ``` sudo shutdown -h now ``` رستارت بدون درنگ: ``` sudo shutdown -r now ``` خاموش کردن در یک ساعت خاص: (9 شب) ``` sudo shutdown -h 21:00 ``` خاموش کردن پس از مدتی دلخواه:(5 دقیقه) ``` sudo shutdown -h +5 ``` خاموش کردن بیدرنگ: ``` sudo halt ``` رستارت بیدرنگ: ``` sudo reboot ```

در دستورات فوق آرگمان -h برای خاموش کردن و آرگمان -r برای رستارت کردن کامپیوتر استفاده می شود.
همچنین در صورتی که دستور shutdown را برای زمان مشخصی تنظیم کرده این می توانید با استفاده از دستور زیر تنظیم خود را لغو کنید.

sudo killall shutdown

از کاربر مک هستید و دسترسی به سطح دسترسی ادمین ندارید میتوانید از دستورات زیر استفاده کنید.
خاموش کردن بدون درنگ:

osascript -e 'tell application "System Events" to shut down'

رستارت بیدرنگ:

osascript -e 'tell application "System Events" to restart'

بردرن کامپیوتر به حالت خواب(sleep):

osascript -e 'tell application "System Events" to sleep'

خروج از کاربر فعلی(logout):

osascript -e 'tell application "System Events" to log out'