امروز یکی از دوستان سوال جالبی در مورد بدست آوردن یک تاریخ مشخص در جاوا کرد که گفتن آن در اینجا خالی از لطف نیست، برای بدست آوردن تاریخ امروز در جاوا براحتی می توانیم یک شی از کلاس Date ساخت و از آن استفاده کرد. ولی اگر شما بخواهید تاریخ آخرین روز ماه جاری را بدست بیاورید کار چگونه است؟
راهی که امروز ما بکار بردیم این گونه بود که از کلاس Calendar شی ساخته و ماه را یک واحد افزایش و روز ماه را صفر قرار می دهیم، خب روز صفر در ماه وجود ندارد در نتیجه تاریخ یک روز قبل را نمایش می دهد که همان روز آخر ماه جاری است.


Calendar temp = Calendar.getInstance();
temp.set(temp.MONTH, temp.get(temp.MONTH)+1);
temp.set(temp.DAY_OF_MONTH, 0);
int lastMonthDay = temp.get(temp.DAY_OF_MONTH);