چند دستور کاربردی که برای تنظیم و نگه داری سرور بدرد می خوره:

تنظیم زمان و محدوده زمانی:

``` // set timezone # ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime

// check os date

date

// set os date

date -s "2 OCT 2006 18:00:00"

// show hardware clock

hwclock

// sync hardware clock with os date

hwclock -w

<h3>نمایش میزان حافظه استفاده شده:</h3>

free

// show site in megabyte

free -m

<h3>نمایش وضعیت هارد</h3>

df -h

<h3>پاک کردن محتوای یک فایل(فایل لاگ)</h3>

> error_log

<h3>اکسترکت کردن یک فایل `tar`</h3>

tar -vxjf /mnt/mydownloads/archive.tar.bz2

<h3>ایجاد/حذف کاربر</h3>

// add user

adduser username

// set password for user

passwd username

// remove user

userdel username


<h3>نمایش پنج سطر اول یک فایل</h3>

head -n 5 FILE/PATH