اگه قراره قالبی برای مجنتو طراحی کنید این توابع بدرد شما میخوره.

آدرس پایه سایت

``` Mage::getBaseUrl(); ```

آدرس دایرکتوری `skin`

``` Mage::getBaseUrl(Mage_Core_Model_Store::URL_TYPE_SKIN); ```

آدرس یک فایل یا تصویر در قالب

``` // Unsecure Skin Url : $this->getSkinUrl('images/imagename.jpg'); // Secure Skin Url : $this->getSkinUrl('images/imagename.gif', array('_secure'=>true)); ```

آدرس صفحه کنونی

``` Mage::helper('core/url')->getCurrentUrl(); ```