نمایش پیام ها و آلرت ها لازمه ی وجودی هر سیستم مدیریتی است، چه کاربر می بایست از نتیجه عمل خود در سیستم آگاهی پیدا کند. در مجنتو شیوه ای ساده برای نمایش پیام و خطا به کاربر وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید.

ایجاد خطا

``` $message = $this->__('Got an error'); Mage::getSingleton('core/session')->addError($message); ```

ایجاد خطا در پنل مدیریت

``` $message = $this->__('Got an error'); Mage::getSingleton('adminhtml/session')->addError($message); ```

پیغام موفقیت

``` $message = $this->__('Got an error'); Mage::getSingleton('core/session')->addSuccess($message); ```

پیغام موفقیت در پنل مدیریت

``` $message = $this->__('Got an error'); Mage::getSingleton('adminhtml/session')->addSuccess($message); ```