یکی از نقاط قوت مجنتو سیستم مدیریت اونت های آن است که براحتی امکان انجام فعالیت های دلخواه را در زمان های مشخص ( زمانی که عملی خواص در سیستم اتفاق میافتد) فراهم می کند. در زیر لیست کامل تمامی اونت های مجنتو 1.8 را مشاهده ی می کنید.

Line Event
104 Name: admin_session_user_login_success
File: /app/code/core/Mage/Admin/Model/Session.php
112 Name: admin_session_user_login_failed
File: /app/code/core/Mage/Admin/Model/Session.php
337 Name: admin_user_authenticate_before
File: /app/code/core/Mage/Admin/Model/User.php
354 Name: admin_user_authenticate_after
File: /app/code/core/Mage/Admin/Model/User.php
52 Name: api_user_html_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Api/User.php
160 Name: adminhtml_catalog_category_edit_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tab/Attributes.php
157 Name: adminhtml_catalog_category_tabs
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tabs.php
291 Name: adminhtml_catalog_category_tree_is_moveable
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tree.php
328 Name: adminhtml_catalog_category_tree_can_add_root_category
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tree.php
348 Name: adminhtml_catalog_category_tree_can_add_sub_category
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Category/Tree.php
71 Name: adminhtml_product_attribute_types
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/Edit/Tab/Main.php
242 Name: adminhtml_catalog_product_attribute_edit_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/Edit/Tab/Main.php
64 Name: adminhtml_catalog_product_edit_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/New/Product/Attributes.php
80 Name: adminhtml_catalog_product_edit_element_types
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/New/Product/Attributes.php
406 Name: adminhtml_catalog_product_attribute_set_main_html_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/Set/Main.php
68 Name: adminhtml_catalog_product_attribute_set_toolbar_main_html_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Attribute/Set/Toolbar/Main.php
50 Name: adminhtml_catalog_product_form_prepare_excluded_field_list
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Action/Attribute/Tab/Attributes.php
85 Name: adminhtml_catalog_product_edit_tab_attributes_create_html_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Tab/Attributes/Create.php
143 Name: adminhtml_catalog_product_edit_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Tab/Attributes.php
167 Name: adminhtml_catalog_product_edit_element_types
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Tab/Attributes.php
42 Name: catalog_product_edit_form_render_recurring
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Tab/Price/Recurring.php
311 Name: adminhtml_catalog_product_grid_prepare_massaction
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Grid.php
60 Name: catalog_product_gallery_prepare_layout
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Helper/Form/Gallery/Content.php
98 Name: adminhtml_cms_page_edit_tab_content_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Cms/Page/Edit/Tab/Content.php
127 Name: adminhtml_cms_page_edit_tab_design_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Cms/Page/Edit/Tab/Design.php
119 Name: adminhtml_cms_page_edit_tab_main_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Cms/Page/Edit/Tab/Main.php
76 Name: adminhtml_cms_page_edit_tab_meta_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Cms/Page/Edit/Tab/Meta.php
61 Name: adminhtml_block_html_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Customer/Edit/Tab/Carts.php
52 Name: permissions_user_html_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Permissions/User.php
187 Name: adminhtml_promo_catalog_edit_tab_main_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Catalog/Edit/Tab/Main.php
162 Name: adminhtml_block_salesrule_actions_prepareform
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Quote/Edit/Tab/Actions.php
132 Name: adminhtml_promo_quote_edit_tab_coupons_form_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Quote/Edit/Tab/Coupons/Form.php
277 Name: adminhtml_promo_quote_edit_tab_main_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Quote/Edit/Tab/Main.php
106 Name: adminhtml_block_promo_widget_chooser_prepare_collection
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Promo/Widget/Chooser.php
186 Name: adminhtml_widget_grid_filter_collection
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Report/Grid.php
55 Name: adminhtml_customer_orders_add_action_renderer
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Sales/Reorder/Renderer/Action.php
42 Name: adminhtml_system_config_advanced_disableoutput_render_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/System/Config/Form/Fieldset/Modules/DisableOutput.php
102 Name: adminhtml_block_system_config_init_tab_sections_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/System/Config/Tabs.php
342 Name: adminhtml_store_edit_form_prepare_form
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/System/Store/Edit/Form.php
80 Name: adminhtml_block_html_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Template.php
307 Name: adminhtml_widget_container_html_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Widget/Container.php
159 Name: adminhtml_controller_action_predispatch_start
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Controller/Action.php
56 Name: adminhtml_cache_flush_all
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php
68 Name: adminhtml_cache_flush_system
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php
128 Name: adminhtml_cache_refresh_type
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php
145 Name: clean_media_cache_after
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php
169 Name: clean_catalog_images_cache_after
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php
189 Name: category_prepare_ajax_response
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/CategoryController.php
323 Name: catalog_category_prepare_save
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/CategoryController.php
409 Name: catalog_controller_category_delete
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/CategoryController.php
165 Name: catalog_product_to_website_change
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/Product/Action/AttributeController.php
49 Name: catalog_product_gallery_upload_image_after
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/Product/GalleryController.php
192 Name: catalog_product_new_action
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php
237 Name: catalog_product_edit_action
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php
668 Name: catalog_product_prepare_save
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php
894 Name: catalog_controller_product_delete
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php
139 Name: cms_page_prepare_save
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Cms/PageController.php
199 Name: adminhtml_cmspage_on_delete
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Cms/PageController.php
204 Name: adminhtml_cmspage_on_delete
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Cms/PageController.php
316 Name: adminhtml_customer_prepare_save
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CustomerController.php
346 Name: adminhtml_customer_save_after
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CustomerController.php
193 Name: admin_permissions_role_prepare_save
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Permissions/RoleController.php
120 Name: adminhtml_controller_catalogrule_prepare_save
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Promo/CatalogController.php
120 Name: adminhtml_controller_salesrule_prepare_save
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Promo/QuoteController.php
82 Name: on_view_report
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/ReportController.php
143 Name: adminhtml_sales_order_create_process_data_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Sales/Order/CreateController.php
254 Name: adminhtml_sales_order_create_process_data
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Sales/Order/CreateController.php
160 Name: adminhtml_sales_order_creditmemo_register_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Sales/Order/CreditmemoController.php
154 Name: add_synchronize_message
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/Config/System/StorageController.php
169 Name: admin_system_config_section_save_after
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/ConfigController.php
177 Name: admin_system_config_changed_section_{$section}
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/ConfigController.php
262 Name: $adapter->getEventPrefix(
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/Convert/ProfileController.php
202 Name: store_group_save
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/StoreController.php
225 Name: $eventName
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/StoreController.php
434 Name: store_delete
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/StoreController.php
62 Name: model_config_data_save_before
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Config/Data.php
93 Name: adminhtml_init_system_config
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Config.php
348 Name: sales_convert_order_to_quote
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Sales/Order/Create.php
444 Name: sales_convert_order_item_to_quote_item
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Sales/Order/Create.php
1563 Name: checkout_submit_all_after
File: /app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/Sales/Order/Create.php
270 Name: api_user_authenticated
File: /app/code/core/Mage/Api/Model/User.php
166 Name: bundle_product_view_config
File: /app/code/core/Mage/Bundle/Block/Catalog/Product/View/Type/Bundle.php
94 Name: prepare_catalog_product_collection_prices
File: /app/code/core/Mage/Bundle/Model/Product/Price.php
127 Name: catalog_product_get_final_price
File: /app/code/core/Mage/Bundle/Model/Product/Price.php
466 Name: catalog_product_get_final_price
File: /app/code/core/Mage/Bundle/Model/Product/Price.php
291 Name: catalog_product_prepare_index_select
File: /app/code/core/Mage/Bundle/Model/Resource/Indexer/Price.php
563 Name: prepare_catalog_product_price_index_table
File: /app/code/core/Mage/Bundle/Model/Resource/Indexer/Price.php
378 Name: catalog_product_prepare_index_select
File: /app/code/core/Mage/Bundle/Model/Resource/Price/Index.php
628 Name: catalog_block_product_status_display
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/Abstract.php
79 Name: catalog_product_upsell
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/List/Upsell.php
162 Name: catalog_block_product_list_collection
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/List.php
185 Name: catalog_product_type_configurable_price
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/View/Type/Configurable.php
194 Name: catalog_product_view_config
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/View.php
43 Name: catalog_controller_category_init_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/controllers/CategoryController.php
61 Name: catalog_controller_category_init_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/controllers/CategoryController.php
90 Name: catalog_product_compare_add_product
File: /app/code/core/Mage/Catalog/controllers/Product/CompareController.php
129 Name: catalog_product_compare_remove_product
File: /app/code/core/Mage/Catalog/controllers/Product/CompareController.php
48 Name: catalog_helper_output_construct
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Output.php
135 Name: catalog_controller_product_view
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Product/View.php
290 Name: catalog_controller_product_init_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Product.php
332 Name: catalog_controller_product_init
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Helper/Product.php
241 Name: catalog_category_tree_move_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category.php
242 Name: $this->_eventPrefix.'_move_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category.php
246 Name: $this->_eventPrefix.'_move_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category.php
259 Name: category_move
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category.php
837 Name: $this->_eventPrefix . '_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Convert/Adapter/Product.php
66 Name: catalog_product_attribute_update_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Action.php
99 Name: catalog_product_website_update_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Action.php
123 Name: catalog_product_website_update
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Action.php
170 Name: catalog_product_media_save_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Attribute/Backend/Media.php
277 Name: catalog_product_media_add_image
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Attribute/Backend/Media.php
55 Name: adminhtml_product_attribute_types
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Attribute/Source/Inputtype.php
168 Name: catalog_product_prepare_save
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Option/Api.php
217 Name: catalog_product_status_update
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Status.php
542 Name: $eventName
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Abstract.php
52 Name: catalog_product_get_final_price
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Configurable/Price.php
94 Name: catalog_product_type_configurable_price
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Configurable/Price.php
70 Name: catalog_product_type_grouped_price
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Grouped/Price.php
83 Name: catalog_product_get_final_price
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product/Type/Price.php
188 Name: $this->_eventPrefix.'_validate_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php
190 Name: $this->_eventPrefix.'_validate_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php
1082 Name: catalog_model_product_duplicate
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php
1293 Name: catalog_product_is_salable_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php
1303 Name: catalog_product_is_salable_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php
1527 Name: $this->_eventPrefix.'_delete_after_done
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Product.php
164 Name: $this->_eventPrefix . '_load_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Collection.php
176 Name: $this->_eventPrefix . '_load_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Collection.php
373 Name: $this->_eventPrefix . '_add_is_active_filter
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Collection.php
136 Name: $this->_eventPrefix . '_load_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat/Collection.php
148 Name: $this->_eventPrefix . '_load_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat/Collection.php
227 Name: $this->_eventPrefix . '_add_is_active_filter
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat/Collection.php
237 Name: catalog_category_tree_init_inactive_category_ids
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat.php
318 Name: catalog_category_flat_loadnodes_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Flat.php
210 Name: catalog_category_tree_init_inactive_category_ids
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Tree.php
406 Name: catalog_category_tree_move_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Tree.php
443 Name: catalog_category_tree_move_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category/Tree.php
364 Name: catalog_category_change_products
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Category.php
172 Name: catalogindex_prepare_price_select
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Layer/Filter/Price.php
177 Name: catalog_prepare_price_select
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Layer/Filter/Price.php
266 Name: catalog_prepare_price_select
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php
527 Name: catalog_product_collection_load_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php
545 Name: catalog_product_collection_load_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php
1047 Name: catalog_product_collection_before_add_count_to_categories
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php
1839 Name: catalog_product_collection_apply_limitations_before
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php
1888 Name: catalog_product_collection_apply_limitations_after
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Collection.php
315 Name: catalog_product_compare_item_collection_clear
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Compare/Item/Collection.php
436 Name: catalog_product_flat_prepare_columns
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Flat/Indexer.php
496 Name: catalog_product_flat_prepare_indexes
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Flat/Indexer.php
1037 Name: catalog_product_flat_rebuild
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Flat/Indexer.php
1280 Name: catalog_product_flat_update_product
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Flat/Indexer.php
208 Name: prepare_catalog_product_index_select
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Eav/Abstract.php
98 Name: prepare_catalog_product_index_select
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Eav/Decimal.php
154 Name: prepare_catalog_product_index_select
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Eav/Source.php
228 Name: prepare_catalog_product_index_select
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Eav/Source.php
279 Name: prepare_catalog_product_index_select
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Price/Default.php
296 Name: prepare_catalog_product_price_index_table
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Price/Default.php
125 Name: catalog_product_prepare_index_select
File: /app/code/core/Mage/Catalog/Model/Resource/Product/Indexer/Price/Grouped.php
204 Name: catalogindex_get_minimal_price
File: /app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Data/Abstract.php
376 Name: catalogindex_plain_reindex_after
File: /app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Indexer.php
638 Name: catalogindex_prepare_price_select
File: /app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Indexer.php
138 Name: catalogindex_prepare_price_select
File: /app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Resource/Price.php
177 Name: catalogindex_prepare_price_select
File: /app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Resource/Price.php
231 Name: catalogindex_prepare_price_select
File: /app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Resource/Price.php
281 Name: catalogindex_prepare_price_select
File: /app/code/core/Mage/CatalogIndex/Model/Resource/Price.php
79 Name: catalogsearch_index_process_start
File: /app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Fulltext.php
86 Name: catalogsearch_index_process_complete
File: /app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Fulltext.php
67 Name: catalog_prepare_price_select
File: /app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Resource/Advanced.php
281 Name: catalogsearch_reset_search_result
File: /app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Resource/Fulltext.php
407 Name: catelogsearch_searchable_attributes_load_after
File: /app/code/core/Mage/CatalogSearch/Model/Resource/Fulltext.php
213 Name: checkout_cart_add_product_complete
File: /app/code/core/Mage/Checkout/controllers/CartController.php
361 Name: checkout_cart_update_item_complete
File: /app/code/core/Mage/Checkout/controllers/CartController.php
344 Name: checkout_controller_multishipping_shipping_post
File: /app/code/core/Mage/Checkout/controllers/MultishippingController.php
530 Name: checkout_multishipping_controller_success_action
File: /app/code/core/Mage/Checkout/controllers/MultishippingController.php
294 Name: checkout_onepage_controller_success_action
File: /app/code/core/Mage/Checkout/controllers/OnepageController.php
439 Name: checkout_controller_onepage_save_shipping_method
File: /app/code/core/Mage/Checkout/controllers/OnepageController.php
279 Name: checkout_allow_guest
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Helper/Data.php
174 Name: checkout_type_onepage_save_order_after
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart/Api.php
184 Name: checkout_submit_all_after
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart/Api.php
290 Name: checkout_cart_product_add_after
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php
390 Name: checkout_cart_update_items_before
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php
431 Name: checkout_cart_update_items_after
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php
454 Name: checkout_cart_save_before
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php
464 Name: checkout_cart_save_after
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php
599 Name: checkout_cart_product_update_after
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Cart.php
118 Name: custom_quote_process
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Session.php
159 Name: checkout_quote_init
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Session.php
208 Name: load_customer_quote_before
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Session.php
369 Name: checkout_quote_destroy
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Session.php
278 Name: checkout_type_multishipping_set_shipping_items
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Multishipping.php
514 Name: checkout_type_multishipping_create_orders_single
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Multishipping.php
536 Name: checkout_submit_all_after
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Multishipping.php
540 Name: checkout_multishipping_refund_all
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Multishipping.php
801 Name: checkout_type_onepage_save_order_after
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Onepage.php
843 Name: checkout_submit_all_after
File: /app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Onepage.php
71 Name: cms_controller_router_match_before
File: /app/code/core/Mage/Cms/Controller/Router.php
107 Name: cms_page_render
File: /app/code/core/Mage/Cms/Helper/Page.php
158 Name: cms_wysiwyg_images_static_urls_allowed
File: /app/code/core/Mage/Cms/Helper/Wysiwyg/Images.php
152 Name: cms_page_get_available_statuses
File: /app/code/core/Mage/Cms/Model/Page.php
97 Name: cms_wysiwyg_config_prepare
File: /app/code/core/Mage/Cms/Model/Wysiwyg/Config.php
260 Name: core_block_abstract_prepare_layout_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php
262 Name: core_block_abstract_prepare_layout_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php
873 Name: core_block_abstract_to_html_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php
909 Name: core_block_abstract_to_html_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php
82 Name: http_response_send_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Response/Http.php
103 Name: controller_response_redirect
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Response/Http.php
299 Name: controller_action_layout_load_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
317 Name: controller_action_layout_generate_xml_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
336 Name: controller_action_layout_generate_blocks_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
348 Name: controller_action_layout_generate_blocks_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
384 Name: controller_action_layout_render_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
385 Name: controller_action_layout_render_before_'.$this->getFullActionName(
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
527 Name: controller_action_predispatch
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
528 Name: controller_action_predispatch_' . $this->getRequest(
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
530 Name: controller_action_predispatch_' . $this->getFullActionName(
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
543 Name: controller_action_postdispatch_'.$this->getFullActionName(
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
547 Name: controller_action_postdispatch_'.$this->getRequest(
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
551 Name: controller_action_postdispatch
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
560 Name: controller_action_noroute
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
579 Name: controller_action_nocookies
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php
128 Name: controller_front_init_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php
147 Name: controller_front_init_routers
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php
182 Name: controller_front_send_response_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php
186 Name: controller_front_send_response_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php
447 Name: $eventName
File: /app/code/core/Mage/Core/Helper/Data.php
253 Name: model_load_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
255 Name: $this->_eventPrefix.'_load_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
266 Name: model_load_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
267 Name: $this->_eventPrefix.'_load_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
343 Name: model_save_commit_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
344 Name: $this->_eventPrefix.'_save_commit_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
390 Name: model_save_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
391 Name: $this->_eventPrefix.'_save_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
465 Name: model_save_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
466 Name: $this->_eventPrefix.'_save_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
500 Name: model_delete_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
501 Name: $this->_eventPrefix.'_delete_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
528 Name: model_delete_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
529 Name: $this->_eventPrefix.'_delete_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
540 Name: model_delete_commit_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
541 Name: $this->_eventPrefix.'_delete_commit_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
568 Name: $this->_eventPrefix.'_clear
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php
1172 Name: application_clean_cache
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/App.php
419 Name: core_layout_update_updates_get_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Layout/Update.php
459 Name: core_layout_block_create_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php
139 Name: core_locale_set_locale
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Locale.php
586 Name: currency_display_options_forming
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Locale.php
106 Name: core_clean_cache
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Observer.php
586 Name: core_collection_abstract_load_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Collection/Abstract.php
588 Name: $this->_eventPrefix.'_load_before
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Collection/Abstract.php
635 Name: core_collection_abstract_load_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Collection/Abstract.php
637 Name: $this->_eventPrefix.'_load_after
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Collection/Abstract.php
278 Name: resource_get_tablename
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Resource.php
216 Name: core_session_abstract_clear_messages
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract.php
252 Name: core_session_abstract_add_message
File: /app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract.php
218 Name: admin_system_config_changed_section_currency_before_reinit
File: /app/code/core/Mage/CurrencySymbol/Model/System/Currencysymbol.php
228 Name: admin_system_config_changed_section_currency
File: /app/code/core/Mage/CurrencySymbol/Model/System/Currencysymbol.php
451 Name: customer_register_success
File: /app/code/core/Mage/Customer/controllers/AccountController.php
329 Name: customer_registration_is_allowed
File: /app/code/core/Mage/Customer/Helper/Data.php
329 Name: customer_address_format
File: /app/code/core/Mage/Customer/Model/Address/Abstract.php
180 Name: customer_customer_authenticated
File: /app/code/core/Mage/Customer/Model/Customer.php
75 Name: customer_session_init
File: /app/code/core/Mage/Customer/Model/Session.php
225 Name: customer_login
File: /app/code/core/Mage/Customer/Model/Session.php
253 Name: customer_logout
File: /app/code/core/Mage/Customer/Model/Session.php
176 Name: adminhtml_block_eav_attribute_edit_form_init
File: /app/code/core/Mage/Eav/Block/Adminhtml/Attribute/Edit/Main/Abstract.php
863 Name: eav_collection_abstract_load_before
File: /app/code/core/Mage/Eav/Model/Entity/Collection/Abstract.php
177 Name: gift_options_prepare_items
File: /app/code/core/Mage/GiftMessage/Block/Message/Inline.php
91 Name: magento//app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api/V2.php
File: /app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api/V2.php
94 Name: checkout_controller_onepage_save_shipping_method
File: /app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api/V2.php
64 Name: magento//app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api.php
File: /app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api.php
67 Name: checkout_controller_onepage_save_shipping_method
File: /app/code/core/Mage/GiftMessage/Model/Api.php
46 Name: controller_action_postdispatch_adminhtml
File: /app/code/core/Mage/GoogleBase/controllers/Adminhtml/Googlebase/TypesController.php
90 Name: googlecheckout_block_link_html_before
File: /app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Block/Link.php
98 Name: googlecheckout_checkout_before
File: /app/code/core/Mage/GoogleCheckout/controllers/RedirectController.php
355 Name: googlecheckout_create_order_before
File: /app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Model/Api/Xml/Callback.php
449 Name: googlecheckout_save_order_after
File: /app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Model/Api/Xml/Callback.php
463 Name: checkout_submit_all_after
File: /app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Model/Api/Xml/Callback.php
170 Name: google_checkout_discount_item_price
File: /app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Model/Api/Xml/Checkout.php
98 Name: googlecheckout_api_deliver_carriers_array
File: /app/code/core/Mage/GoogleCheckout/Model/Api.php
362 Name: catalog_product_import_finish_before
File: /app/code/core/Mage/ImportExport/Model/Import/Entity/Product.php
209 Name: start_index_events' . $this->_getEventTypeName($entity
File: /app/code/core/Mage/Index/Model/Indexer.php
234 Name: end_index_events' . $this->_getEventTypeName($entity
File: /app/code/core/Mage/Index/Model/Indexer.php
303 Name: start_process_event' . $this->_getEventTypeName($entityType
File: /app/code/core/Mage/Index/Model/Indexer.php
334 Name: end_process_event' . $this->_getEventTypeName($entityType
File: /app/code/core/Mage/Index/Model/Indexer.php
225 Name: after_reindex_process_' . $this->getIndexerCode(
File: /app/code/core/Mage/Index/Model/Process.php
508 Name: index_process_change_status
File: /app/code/core/Mage/Index/Model/Process.php
56 Name: log_log_clean_before
File: /app/code/core/Mage/Log/Model/Resource/Log.php
64 Name: log_log_clean_after
File: /app/code/core/Mage/Log/Model/Resource/Log.php
240 Name: log_visitor_collection_load_before
File: /app/code/core/Mage/Log/Model/Resource/Visitor/Collection.php
168 Name: visitor_init
File: /app/code/core/Mage/Log/Model/Visitor.php
71 Name: page_block_html_topmenu_gethtml_before
File: /app/code/core/Mage/Page/Block/Html/Topmenu.php
81 Name: page_block_html_topmenu_gethtml_after
File: /app/code/core/Mage/Page/Block/Html/Topmenu.php
154 Name: payment_form_block_to_html_before
File: /app/code/core/Mage/Payment/Block/Form/Cc.php
166 Name: payment_info_block_prepare_specific_information
File: /app/code/core/Mage/Payment/Block/Info.php
655 Name: payment_method_is_active
File: /app/code/core/Mage/Payment/Model/Method/Abstract.php
318 Name: paypal_prepare_line_items
File: /app/code/core/Mage/Paypal/Model/Cart.php
100 Name: $this->_eventPrefix . '_load_by_txn_id_before
File: /app/code/core/Mage/Paypal/Model/Payment/Transaction.php
129 Name: $this->_eventPrefix . '_load_by_txn_id_after
File: /app/code/core/Mage/Paypal/Model/Payment/Transaction.php
84 Name: persistent_session_expired
File: /app/code/core/Mage/Persistent/controllers/IndexController.php
491 Name: persistent_session_expired
File: /app/code/core/Mage/Persistent/Model/Observer.php
67 Name: poll_vote_add
File: /app/code/core/Mage/Poll/controllers/VoteController.php
115 Name: sales_prepare_amount_expression
File: /app/code/core/Mage/Reports/Model/Resource/Order/Collection.php
73 Name: review_controller_product_init_before
File: /app/code/core/Mage/Review/controllers/ProductController.php
88 Name: review_controller_product_init
File: /app/code/core/Mage/Review/controllers/ProductController.php
265 Name: review_review_collection_load_before
File: /app/code/core/Mage/Review/Model/Resource/Review/Collection.php
119 Name: rss_catalog_category_xml_callback
File: /app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/Category.php
133 Name: rss_catalog_new_xml_callback
File: /app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/New.php
97 Name: rss_catalog_notify_stock_collection_select
File: /app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/NotifyStock.php
86 Name: rss_catalog_review_collection_select
File: /app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/Review.php
165 Name: rss_catalog_special_xml_callback
File: /app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/Special.php
95 Name: rss_catalog_tagged_item_xml_callback
File: /app/code/core/Mage/Rss/Block/Catalog/Tag.php
77 Name: rss_order_new_collection_select
File: /app/code/core/Mage/Rss/Block/Order/New.php
141 Name: rss_wishlist_xml_callback
File: /app/code/core/Mage/Rss/Block/Wishlist.php
40 Name: rule_environment_collect
File: /app/code/core/Mage/Rule/Model/Environment.php
53 Name: sales_convert_order_to_quote
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Order.php
57 Name: sales_convert_quote_to_order
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php
75 Name: sales_convert_quote_address_to_order
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php
95 Name: sales_convert_quote_address_to_order_address
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php
114 Name: sales_convert_quote_payment_to_order_payment
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php
154 Name: sales_convert_quote_item_to_order_item
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Convert/Quote.php
52 Name: clear_expired_quotes_before
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Observer.php
461 Name: sales_order_creditmemo_refund
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Creditmemo.php
508 Name: sales_order_creditmemo_cancel
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Creditmemo.php
418 Name: sales_order_invoice_pay
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Invoice.php
488 Name: sales_order_invoice_cancel
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Invoice.php
684 Name: sales_order_invoice_register
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Invoice.php
550 Name: sales_order_item_cancel
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Item.php
417 Name: $this->_eventPrefix . '_load_by_txn_id_before
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment/Transaction.php
443 Name: $this->_eventPrefix . '_load_by_txn_id_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment/Transaction.php
311 Name: sales_order_payment_place_start
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php
385 Name: sales_order_payment_place_end
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php
423 Name: sales_order_payment_capture
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php
567 Name: sales_order_payment_pay
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php
585 Name: sales_order_payment_cancel_invoice
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php
635 Name: sales_order_payment_void
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php
723 Name: sales_order_payment_refund
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php
829 Name: sales_order_payment_cancel_creditmemo
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php
857 Name: sales_order_payment_cancel
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Payment.php
769 Name: pdf_item_draw_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Pdf/Abstract.php
1102 Name: sales_order_place_before
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order.php
1104 Name: sales_order_place_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order.php
1147 Name: order_cancel_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Order.php
80 Name: sales_quote_address_discount_item
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Address/Total/Discount.php
111 Name: sales_quote_address_discount_item
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Address/Total/Discount.php
1011 Name: $this->_eventPrefix . '_collect_totals_before
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Address.php
1015 Name: $this->_eventPrefix . '_collect_totals_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Address.php
36 Name: sales_quote_config_get_product_attributes
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Config.php
303 Name: sales_quote_item_qty_set_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Item.php
390 Name: sales_quote_item_set_product
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Item.php
133 Name: $this->_eventPrefix . '_import_data_before
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote/Payment.php
894 Name: sales_quote_remove_item
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php
942 Name: sales_quote_add_item
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php
1025 Name: sales_quote_product_add_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php
1313 Name: $this->_eventPrefix . '_collect_totals_before
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php
1378 Name: $this->_eventPrefix . '_collect_totals_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php
1748 Name: $this->_eventPrefix . '_merge_before
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php
1791 Name: $this->_eventPrefix . '_merge_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Quote.php
142 Name: $this->_eventPrefix . '_init_virtual_grid_columns
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Abstract.php
167 Name: $this->_eventPrefix . '_update_grid_records
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Abstract.php
295 Name: $this->_eventPrefix . '_save_attribute_before
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Abstract.php
314 Name: $this->_eventPrefix . '_save_attribute_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Abstract.php
69 Name: $this->_eventPrefix . '_load_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Address/Collection.php
61 Name: $this->_eventPrefix . '_set_sales_order
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Order/Collection/Abstract.php
82 Name: $this->_eventPrefix.'_load_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Quote/Address/Collection.php
187 Name: prepare_catalog_product_collection_prices
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Quote/Item/Collection.php
191 Name: sales_quote_item_collection_products_after_load
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Quote/Item/Collection.php
154 Name: sales_sale_collection_query_before
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Resource/Sale/Collection.php
186 Name: checkout_type_onepage_save_order
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Service/Quote.php
191 Name: sales_model_service_quote_submit_success
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Service/Quote.php
207 Name: sales_model_service_quote_submit_failure
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Service/Quote.php
210 Name: sales_model_service_quote_submit_after
File: /app/code/core/Mage/Sales/Model/Service/Quote.php
95 Name: sales_quote_address_discount_item
File: /app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Quote/Discount.php
101 Name: sales_quote_address_discount_item
File: /app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Quote/Discount.php
54 Name: salesrule_rule_condition_combine
File: /app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Rule/Condition/Combine.php
398 Name: salesrule_rule_get_coupon_types
File: /app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Rule.php
445 Name: salesrule_validator_process
File: /app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Validator.php
131 Name: sendfriend_product
File: /app/code/core/Mage/Sendfriend/controllers/ProductController.php
215 Name: prepare_catalog_product_index_select
File: /app/code/core/Mage/Tag/Model/Resource/Indexer/Summary.php
416 Name: tag_tag_product_collection_load_after
File: /app/code/core/Mage/Tag/Model/Resource/Product/Collection.php
132 Name: tax_settings_change_after
File: /app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rate.php
158 Name: tax_settings_change_after
File: /app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rate.php
202 Name: tax_settings_change_after
File: /app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rate.php
73 Name: tax_settings_change_after
File: /app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rule.php
85 Name: tax_settings_change_after
File: /app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rule.php
191 Name: tax_rate_data_fetch
File: /app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation.php
52 Name: product_option_renderer_init
File: /app/code/core/Mage/Wishlist/Block/Customer/Wishlist/Item/Options.php
212 Name: wishlist_add_product
File: /app/code/core/Mage/Wishlist/controllers/IndexController.php
329 Name: wishlist_update_item
File: /app/code/core/Mage/Wishlist/controllers/IndexController.php
693 Name: wishlist_share
File: /app/code/core/Mage/Wishlist/controllers/IndexController.php
579 Name: wishlist_items_renewed
File: /app/code/core/Mage/Wishlist/Helper/Data.php
207 Name: wishlist_item_collection_products_after_load
File: /app/code/core/Mage/Wishlist/Model/Resource/Item/Collection.php
222 Name: wishlist_item_add_after
File: /app/code/core/Mage/Wishlist/Model/Wishlist.php
306 Name: wishlist_add_item
File: /app/code/core/Mage/Wishlist/Model/Wishlist.php
391 Name: wishlist_product_add_after
File: /app/code/core/Mage/Wishlist/Model/Wishlist.php
62 Name: adminhtml_controller_action_predispatch_start
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/Controller/AdminAction.php
225 Name: checkout_cart_add_product_complete
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/CartController.php
355 Name: enterprise_giftcardaccount_add
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/CartController.php
614 Name: checkout_cart_update_item_complete
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/CartController.php
355 Name: checkout_controller_onepage_save_shipping_method
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/CheckoutController.php
368 Name: checkout_controller_onepage_save_shipping_method
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/CheckoutController.php
43 Name: review_controller_product_init_before
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/ReviewController.php
49 Name: review_controller_product_init
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/ReviewController.php
161 Name: wishlist_add_product
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/WishlistController.php
305 Name: before_save_message_queue
File: /app/code/core/Mage/XmlConnect/Model/Queue.php
70 Name: always
File: /cron.php
73 Name: $cronMode
File: /cron.php
162 Name: shell_reindex_init_process
File: /shell/indexer.php
167 Name: $process->getIndexerCode(
File: /shell/indexer.php
176 Name: shell_reindex_finalize_process
File: /shell/indexer.php