توابع و پلاگین های اندکی برای مرتب سازی جداول صفحات وب با استفاده از جاوا اسکریپت یا جی کوئری موجود می باشد، ولی برای پیدا کردن توابعی که بتوان روی المنت های مختلف اعمال شوند آسان نیست مگر خود به کار شده و تابع خود را بنویسید و در صورتی که دیدی متن باز داشته باشید آن را برای استفاده در اختیار دیگران قرار دهید.
جیمز پودولسی یکی از این آدم هاست که تابعی برای این کار نوشته و در بلاگ خود قرار داده است، تابعی ساده و در عین حال مفید.


/**
 * jQuery.fn.sortElements
 * --------------
 * @param Function comparator:
 *  Exactly the same behaviour as [1,2,3].sort(comparator)
 *  
 * @param Function getSortable
 *  A function that should return the element that is
 *  to be sorted. The comparator will run on the
 *  current collection, but you may want the actual
 *  resulting sort to occur on a parent or another
 *  associated element.
 *  
 *  E.g. $('td').sortElements(comparator, function(){
 *   return this.parentNode; 
 *  })
 *  
 *  The <td>'s parent (<tr>) will be sorted instead
 *  of the <td> itself.
 */
jQuery.fn.sortElements = (function(){
 
  var sort = [].sort;
 
  return function(comparator, getSortable) {
 
    getSortable = getSortable || function(){return this;};
 
    var placements = this.map(function(){
 
      var sortElement = getSortable.call(this),
        parentNode = sortElement.parentNode,
 
        // Since the element itself will change position, we have
        // to have some way of storing its original position in
        // the DOM. The easiest way is to have a 'flag' node:
        nextSibling = parentNode.insertBefore(
          document.createTextNode(''),
          sortElement.nextSibling
        );
 
      return function() {
 
        if (parentNode === this) {
          throw new Error(
            "You can't sort elements if any one is a descendant of another."
          );
        }
 
        // Insert before flag:
        parentNode.insertBefore(this, nextSibling);
        // Remove flag:
        parentNode.removeChild(nextSibling);
 
      };
 
    });
 
    return sort.call(this, comparator).each(function(i){
      placements[i].call(getSortable.call(this));
    });
 
  };
 
})();

و اما شیوه کار این تابع


<ul>
  <li>Banana</li>
  <li>Carrot</li>
  <li>Apple</li>
</ul>

براحتی می توانید بصورت زیر لیست بالا را مرتب کنید.


$('li').sortElements(function(a, b){
  return $(a).text() > $(b).text() ? 1 : -1;
});

و اما نتیجه پس از اجرا:


<ul>
  <li>Apple</li>
  <li>Banana</li>
  <li>Carrot</li>
</ul>