روز به روز به تعداد کاربران اندروید در دنیا اضافه می شود، کاربران ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و هر روز افراد جدیدی به تبلت ها، گجت ها و موبایل های اندرویدی روی می آورند، اگر چه نسخه های جدید این سیستم عامل زبان فارسی را بخوبی پشتیبانی می کند ولی نسخه های اولیه آن زبان فارسی را حمایت نکرده یا دارای اشکالاتی بودند. اگر چه نسخه های 2.1 و 2.2 زبان فارسی را کاملا صحیح پشتیبانی نمی کنند ولی روشی برای نمایش صحیح متون فارسی وجود دارد که در زیر می بینیم.

 1. فایل فونت فارسی تاهوما را در داخل فولدر assets برنامه خود کپی کنید. TAHOMA.TTF
 2. با استفاده از کلاس زیر متن فارسی یا عربی خود را به فرمی مناسب برای نمایش در برنامه تبدیل کنید. ```

  import android.content.Context;
  import android.graphics.Typeface;

  public final class Farsi {

  public static boolean isFarsiConversionNeeded = true;
  
  private final static String szLamAndAlef = Character
      .toString((char) 0xfedf)
      + Character.toString((char) 0xfe8e); // Lam + Alef
  
  private final static String szLamStickAndAlef = Character
      .toString((char) 0xfee0)
      + Character.toString((char) 0xfe8e); // Lam (Sticky !!!)+
                          // Alef
  
  private final static String szLa = Character.toString((char) 0xfefb); // La
  private final static String szLaStick = Character.toString((char) 0xfefc); // La
                                        // (Sticky!!!)
  
  private final static String szLamAndAlefWoosim = Character
      .toString((char) 0xe1)
      + Character.toString((char) 0xbb); // Lam + Alef
  
  private final static String szLamStickAndAlefWoosim = Character
      .toString((char) 0x90)
      + Character.toString((char) 0xbb); // Lam (Sticky !!!)+
                        // Alef
  
  private final static String szLaWoosim = Character.toString((char) 0xd9); // La
  private final static String szLaStickWoosim = Character
      .toString((char) 0xd9); // La
  
  // (Sticky!!!)
  
  private static final class struc {
    public char character;
    public char endGlyph;
    public char iniGlyph;
    public char midGlyph;
    public char isoGlyph;
  
    public struc(char Character, char EndGlyph, char IniGlyph,
        char MidGlyph, char IsoGlyph) {
      character = Character;
      endGlyph = EndGlyph;
      iniGlyph = IniGlyph;
      midGlyph = MidGlyph;
      isoGlyph = IsoGlyph;
    }
  }
  
  static struc[] arrStruc = {
      new struc((char) 0x630, (char) 0xfeac, (char) 0xfeab,
          (char) 0xfeac, (char) 0xfeab),
      new struc((char) 0x62f, (char) 0xfeaa, (char) 0xfea9,
          (char) 0xfeaa, (char) 0xfea9),
      new struc((char) 0x62c, (char) 0xfe9e, (char) 0xfe9f,
          (char) 0xfea0, (char) 0xfe9d),
      new struc((char) 0x62d, (char) 0xfea2, (char) 0xfea3,
          (char) 0xfea4, (char) 0xfea1),
      new struc((char) 0x62e, (char) 0xfea6, (char) 0xfea7,
          (char) 0xfea8, (char) 0xfea5),
      new struc((char) 0x647, (char) 0xfeea, (char) 0xfeeb,
          (char) 0xfeec, (char) 0xfee9),
      new struc((char) 0x639, (char) 0xfeca, (char) 0xfecb,
          (char) 0xfecc, (char) 0xfec9),
      new struc((char) 0x63a, (char) 0xfece, (char) 0xfecf,
          (char) 0xfed0, (char) 0xfecd),
      new struc((char) 0x641, (char) 0xfed2, (char) 0xfed3,
          (char) 0xfed4, (char) 0xfed1),
      new struc((char) 0x642, (char) 0xfed6, (char) 0xfed7,
          (char) 0xfed8, (char) 0xfed5),
      new struc((char) 0x62b, (char) 0xfe9a, (char) 0xfe9b,
          (char) 0xfe9c, (char) 0xfe99),
      new struc((char) 0x635, (char) 0xfeba, (char) 0xfebb,
          (char) 0xfebc, (char) 0xfeb9),
      new struc((char) 0x636, (char) 0xfebe, (char) 0xfebf,
          (char) 0xfec0, (char) 0xfebd),
      new struc((char) 0x637, (char) 0xfec2, (char) 0xfec3,
          (char) 0xfec4, (char) 0xfec1),
      new struc((char) 0x643, (char) 0xfeda, (char) 0xfedb,
          (char) 0xfedc, (char) 0xfed9),
      new struc((char) 0x645, (char) 0xfee2, (char) 0xfee3,
          (char) 0xfee4, (char) 0xfee1),
      new struc((char) 0x646, (char) 0xfee6, (char) 0xfee7,
          (char) 0xfee8, (char) 0xfee5),
      new struc((char) 0x62a, (char) 0xfe96, (char) 0xfe97,
          (char) 0xfe98, (char) 0xfe95),
      new struc((char) 0x627, (char) 0xfe8e, (char) 0xfe8d,
          (char) 0xfe8e, (char) 0xfe8d),
      new struc((char) 0x644, (char) 0xfede, (char) 0xfedf,
          (char) 0xfee0, (char) 0xfedd),
      new struc((char) 0x628, (char) 0xfe90, (char) 0xfe91,
          (char) 0xfe92, (char) 0xfe8f),
      new struc((char) 0x64a, (char) 0xfef2, (char) 0xfef3,
          (char) 0xfef4, (char) 0xfef1),
      new struc((char) 0x633, (char) 0xfeb2, (char) 0xfeb3,
          (char) 0xfeb4, (char) 0xfeb1),
      new struc((char) 0x634, (char) 0xfeb6, (char) 0xfeb7,
          (char) 0xfeb8, (char) 0xfeb5),
      new struc((char) 0x638, (char) 0xfec6, (char) 0xfec7,
          (char) 0xfec8, (char) 0xfec5),
      new struc((char) 0x632, (char) 0xfeb0, (char) 0xfeaf,
          (char) 0xfeb0, (char) 0xfeaf),
      new struc((char) 0x648, (char) 0xfeee, (char) 0xfeed,
          (char) 0xfeee, (char) 0xfeed),
      new struc((char) 0x629, (char) 0xfe94, (char) 0xfe93,
          (char) 0xfe93, (char) 0xfe93),
      new struc((char) 0x649, (char) 0xfef0, (char) 0xfeef,
          (char) 0xfef0, (char) 0xfeef),
      new struc((char) 0x631, (char) 0xfeae, (char) 0xfead,
          (char) 0xfeae, (char) 0xfead),
      new struc((char) 0x624, (char) 0xfe86, (char) 0xfe85,
          (char) 0xfe86, (char) 0xfe85),
      new struc((char) 0x621, (char) 0xfe80, (char) 0xfe80,
          (char) 0xfe80, (char) 0xfe80),
      new struc((char) 0x626, (char) 0xfe8a, (char) 0xfe8b,
          (char) 0xfe8c, (char) 0xfe89),
      new struc((char) 0x623, (char) 0xfe84, (char) 0xfe83,
          (char) 0xfe84, (char) 0xfe83),
      new struc((char) 0x622, (char) 0xfe82, (char) 0xfe81,
          (char) 0xfe82, (char) 0xfe81),
      new struc((char) 0x625, (char) 0xfe88, (char) 0xfe87,
          (char) 0xfe88, (char) 0xfe87),
      new struc((char) 0x67e, (char) 0xfb57, (char) 0xfb58,
          (char) 0xfb59, (char) 0xfb56), // peh
      new struc((char) 0x686, (char) 0xfb7b, (char) 0xfb7c,
          (char) 0xfb7d, (char) 0xfb7a), // cheh
      new struc((char) 0x698, (char) 0xfb8b, (char) 0xfb8a,
          (char) 0xfb8b, (char) 0xfb8a), // jeh
      new struc((char) 0x6a9, (char) 0xfb8f, (char) 0xfb90,
          (char) 0xfb91, (char) 0xfb8e), // keheh
      new struc((char) 0x6af, (char) 0xfb93, (char) 0xfb94,
          (char) 0xfb95, (char) 0xfb92), // gaf
      // new struc((char) 0x6cc, (char) 0xfbfd, (char) 0xfbfe,
      // (char) 0xfbff, (char) 0xfbfc), // Farsi yeh
      new struc((char) 0x6cc, (char) 0xfbfd, (char) 0xfef3,
          (char) 0xfef4, (char) 0xfbfc), // Arabic yeh
      new struc((char) 0x6c0, (char) 0xfba5, (char) 0xfba4,
          (char) 0xfba5, (char) 0xfba4) // heh with yeh
  };
  
  static struc[] arrStrucWoosim = {
      new struc((char) 0x630, (char) 0xb5, (char) 0x82, (char) 0xb5,
          (char) 0x82),
      new struc((char) 0x62f, (char) 0xb4, (char) 0x81, (char) 0xb4,
          (char) 0x81),
      new struc((char) 0x62c, (char) 0x9b, (char) 0xb1, (char) 0xf9,
          (char) 0xbf),
      new struc((char) 0x62d, (char) 0x9c, (char) 0xb2, (char) 0xfa,
          (char) 0xc0),
      new struc((char) 0x62e, (char) 0x9d, (char) 0xb3, (char) 0xfe,
          (char) 0xc1),
      new struc((char) 0x647, (char) 0xac, (char) 0xe4, (char) 0x93,
          (char) 0xd5),
      new struc((char) 0x639, (char) 0xc9, (char) 0xd3, (char) 0x8b,
          (char) 0xa4),
      new struc((char) 0x63a, (char) 0xca, (char) 0xdd, (char) 0x8c,
          (char) 0xa5),
      new struc((char) 0x641, (char) 0xa6, (char) 0xde, (char) 0x8d,
          (char) 0xcc),
      new struc((char) 0x642, (char) 0xa7, (char) 0xdf, (char) 0x8e,
          (char) 0xce),
      new struc((char) 0x62b, (char) 0xbd, (char) 0xaf, (char) 0xea,
          (char) 0x99),
      new struc((char) 0x635, (char) 0xc4, (char) 0xc8, (char) 0x87,
          (char) 0xa0),
      new struc((char) 0x636, (char) 0xc5, (char) 0xcb, (char) 0x88,
          (char) 0xa1),
      new struc((char) 0x637, (char) 0xc6, (char) 0xcd, (char) 0xcd,
          (char) 0xa2),
      new struc((char) 0x643, (char) 0xcf, (char) 0xe0, (char) 0x8f,
          (char) 0xa8),
      new struc((char) 0x645, (char) 0xd2, (char) 0xe2, (char) 0x91,
          (char) 0xaa),
      new struc((char) 0x646, (char) 0xd4, (char) 0xe3, (char) 0x92,
          (char) 0xab),
      new struc((char) 0x62a, (char) 0xbd, (char) 0xaf, (char) 0xea,
          (char) 0x99),
      new struc((char) 0x627, (char) 0xbb, (char) 0x80, (char) 0xbb,
          (char) 0x80),
      new struc((char) 0x644, (char) 0xd1, (char) 0xe1, (char) 0x90,
          (char) 0xa9),
      new struc((char) 0x628, (char) 0xbc, (char) 0xae, (char) 0xe9,
          (char) 0x98),
      new struc((char) 0x64a, (char) 0xdc, (char) 0xe6, (char) 0x95,
          (char) 0xdc),
      new struc((char) 0x633, (char) 0xc2, (char) 0xb8, (char) 0xb8,
          (char) 0x9e),
      new struc((char) 0x634, (char) 0xc3, (char) 0xb9, (char) 0xb9,
          (char) 0x9f),
      new struc((char) 0x638, (char) 0xc7, (char) 0xcd, (char) 0xcd,
          (char) 0xc7),
      new struc((char) 0x632, (char) 0xb7, (char) 0xb7, (char) 0xb7,
          (char) 0xb7),
      new struc((char) 0x648, (char) 0x94, (char) 0x94, (char) 0x94,
          (char) 0x94),
      new struc((char) 0x629, (char) 0xda, (char) 0xda, (char) 0xda,
          (char) 0xda),
      new struc((char) 0x649, (char) 0xdc, (char) 0xe6, (char) 0x95,
          (char) 0xdc),
      new struc((char) 0x631, (char) 0xb6, (char) 0xb6, (char) 0xb6,
          (char) 0xb6),
      new struc((char) 0x624, (char) 0xe7, (char) 0xe7, (char) 0xe7,
          (char) 0xe7),
      new struc((char) 0x621, (char) 0xba, (char) 0xba, (char) 0xba,
          (char) 0xba),
      new struc((char) 0x626, (char) 0xd7, (char) 0xe8, (char) 0x97,
          (char) 0xd7),
      new struc((char) 0x623, (char) 0x80, (char) 0x80, (char) 0x80,
          (char) 0x80),
      new struc((char) 0x622, (char) 0x80, (char) 0x80, (char) 0x80,
          (char) 0x80),
      new struc((char) 0x625, (char) 0x80, (char) 0x80, (char) 0x80,
          (char) 0x80),
      new struc((char) 0x67e, (char) 0xbc, (char) 0xae, (char) 0xe9,
          (char) 0x98), // peh
      new struc((char) 0x686, (char) 0x9b, (char) 0xb1, (char) 0xf9,
          (char) 0xbf), // cheh
      new struc((char) 0x698, (char) 0xb7, (char) 0xb7, (char) 0xb7,
          (char) 0xb7), // jeh
      new struc((char) 0x6a9, (char) 0xcf, (char) 0xe0, (char) 0x8f,
          (char) 0xa8), // keheh
      new struc((char) 0x6af, (char) 0xcf, (char) 0xe0, (char) 0x8f,
          (char) 0xa8), // gaf
      new struc((char) 0x6cc, (char) 0xdc, (char) 0xe6, (char) 0x95,
          (char) 0xdc), // yeh
      new struc((char) 0x6c0, (char) 0xac, (char) 0xe4, (char) 0x93,
          (char) 0xd5) // heh with yeh
  };
  
  private static final int N_DISTINCT_CHARACTERS = 43;
  
  private static final String ArabicReverse(String s) {
    try {
      String Out = "", rev;
      s = MakeReverse(s);
      char[] chs = new char[s.length()];
      chs = s.toCharArray();
      int i = 0;
      while (i < s.length()) {
        if ((chs[i] >= '0' && chs[i] <= '9')) // isDigit(s[i]) ?
        {
          rev = "";
          while (i < s.length()
              && ((chs[i] >= '0' && chs[i] <= '9') || chs[i] == '/')) // isDigit(s[i])
                                          // ?
          {
            rev = rev + chs[i];
            ++i;
          }
          rev = MakeReverse(rev);
          Out = Out + rev;
        } else {
          Out = Out + chs[i];
          ++i;
        }
      }
      s = Out;
    } catch (Exception ex) {
      // throw new Exception(
      // "An exception has occurred in ArabicReverse function.\\n"
      // + ex.getMessage());
    }
    return s;
  }
  
  private static final boolean isFromTheSet1(/* WCHAR */char ch) {
    char[] theSet1 = new char[] { (char) 0x62c, (char) 0x62d, (char) 0x62e,
        (char) 0x647, (char) 0x639, (char) 0x63a, (char) 0x641,
        (char) 0x642, (char) 0x62b, (char) 0x635, (char) 0x636,
        (char) 0x637, (char) 0x643, (char) 0x645, (char) 0x646,
        (char) 0x62a, (char) 0x644, (char) 0x628, (char) 0x64a,
        (char) 0x633, (char) 0x634, (char) 0x638, (char) 0x67e,
        (char) 0x686, (char) 0x6a9, (char) 0x6af, (char) 0x6cc,
        (char) 0x626 };
    int i = 0;
    while (i < 28) {
      if (ch == theSet1[i])
        return true;
      ++i;
    }
    return false;
  }
  
  private static final boolean isFromTheSet2(/* WCHAR */char ch) {
    char[] theSet2 = new char[] { (char) 0x627, (char) 0x623, (char) 0x625,
        (char) 0x622, (char) 0x62f, (char) 0x630, (char) 0x631,
        (char) 0x632, (char) 0x648, (char) 0x624, (char) 0x629,
        (char) 0x649, (char) 0x698, (char) 0x6c0 };
    int i = 0;
    while (i < 14) {
      if (ch == theSet2[i])
        return true;
      ++i;
    }
    return false;
  }
  
  private static final String MakeReverse(String text) {
    String Result = "";
    char[] Ctext = new char[text.length()];
    Ctext = text.toCharArray();
    for (int i = (text.length()) - 1; i >= 0; i--) {
      Result += Ctext[i];
    }
    return Result;
  }
  
  public static final String ConvertBackToRealFarsi(String In) {
  
    if (!isFarsiConversionNeeded) {
      return In;
    }
  
    String strOut = "";
    StringBuilder strBuilder = new StringBuilder("");
    int i = 0;
    int j = 0;
    char[] chIn = new char[In.length()];
    chIn = In.toCharArray();
  
    for (i = 0; i < In.length(); i++) {
      boolean found = false;
      for (j = 0; j < arrStruc.length; j++) {
        if (chIn[i] == arrStruc[j].midGlyph ||
            chIn[i] == arrStruc[j].iniGlyph ||
            chIn[i] == arrStruc[j].endGlyph ||
            chIn[i] == arrStruc[j].isoGlyph) {
          strBuilder.append(arrStruc[j].character);
          found = true;
          break;
        }
      }
      if (!found)
        strBuilder.append(chIn[i]);
    }
  
    strOut = strBuilder.toString();
  strOut = strOut.replace(szLa, "لا");
  strOut = strOut.replace(szLaStick, "لا");
  
    return strOut;
  }
  
  public static final String Convert(String In) {
  
    if (!isFarsiConversionNeeded) {
      return In;
    }
  
    if (In == null) {
      return "";
    }
  
    boolean linkBefore, linkAfter;
    String Out = In;
    char[] chOut = new char[Out.length()];
    chOut = Out.toCharArray();
    char[] chIn = new char[In.length()];
    chIn = In.toCharArray();
  
    for (int i = 0; i < In.length(); i++) {
      /* WCHAR */
      char ch = chIn[i];
      if ((ch >= (char) 0x0621 && ch <= (char) 0x064a)
          || (ch == (char) 0x067e) || (ch == (char) 0x0686)
          || (ch == (char) 0x0698) || (ch == (char) 0x06a9)
          || (ch == (char) 0x06af) || (ch == (char) 0x06cc)
          || (ch == (char) 0x06c0)) // is a Farsi character?
      {
        int idx = 0;
        while (idx < N_DISTINCT_CHARACTERS) {
          if (arrStruc[idx].character == chIn[i])
            break;
          ++idx;
        }
  
        if (i == In.length() - 1)
          linkAfter = false;
        else
          linkAfter = (isFromTheSet1(chIn[i + 1]) || isFromTheSet2(chIn[i + 1]));
        if (i == 0)
          linkBefore = false;
        else
          linkBefore = isFromTheSet1(chIn[i - 1]);
        if (idx < N_DISTINCT_CHARACTERS) {
          if (linkBefore && linkAfter)
            chOut[i] = arrStruc[idx].midGlyph;
          if (linkBefore && !linkAfter)
            chOut[i] = arrStruc[idx].endGlyph;
          if (!linkBefore && linkAfter)
            chOut[i] = arrStruc[idx].iniGlyph;
          if (!linkBefore && !linkAfter)
            chOut[i] = arrStruc[idx].isoGlyph;
        } else {
          chOut[i] = chIn[i];
        }
      } else {
        chOut[i] = chIn[i];
      }
    }
    Out = "";
    for (int j = 0; j < chOut.length; j++)
      Out += chOut[j];
    // Out = ArabicReverse(Out);
  
    Out = Out.replace((char) 0x200c, ' '); // Change NO SPACE to SPACE
  
    Out = Out.replace(szLamAndAlef, szLa); // Join 'Lam' and 'Alef' and
                        // make 'La'
    Out = Out.replace(szLamStickAndAlef, szLaStick); // Join 'Lam Stick'
                              // and 'Alef'
                              // and make 'La
                              // Stick'
  
    return reorderWords(Out);
  
  }
  
  private final static String reorderWords(String strIn)
  {
  
    final int ST_RTL = 0;
    final int ST_LTR = 1;
  
    String strOut = "";
    String prevWord = "";
    int state = ST_RTL;
    char[] arr = strIn.toCharArray();
    int i = 0;
    while (i < arr.length) {
      if (charIsLTR(arr[i]) && state != ST_LTR)
      {
        // state changed to LTR
        state = ST_LTR;
        strOut = prevWord + strOut;
        prevWord = "";
        prevWord += arr[i];
      }
      else if (charIsRTL(arr[i]) && state != ST_RTL)
      {
        // state changed to RTL
        state = ST_RTL;
        strOut = prevWord + strOut;
        prevWord = "";
        prevWord += arr[i];
      }
      else
      {
        // state is not changed
        prevWord += arr[i];
      }
      i++;
    }
  
    strOut = prevWord + strOut;
  
    return strOut;
  
  }
  
  private final static boolean charIsLTR(char ch)
  {
    return (ch >= (char) 65 & ch <= (char) 122)
        |
        Character.isDigit(ch);
  }
  
  private final static boolean charIsRTL(char ch)
  {
    return ch >= (char) 0x0621;
  }  
  
  private static Typeface typeface;
  
  public static final Typeface GetFarsiFont(Context context) {
    if (typeface == null) {
      typeface = Typeface.createFromAsset(context.getAssets(),
          // "DroidSansFallback.ttf");
          "TAHOMA.TTF");
    }
    return typeface;
  }
  

  }

  </li>
  <li><strong>و سرانجام در کلاس اصلی خود بصورت زیر عمل کنید.</strong>
  

  Typeface tf = Farsi.GetFarsiFont(this);
  MyTextView.setTypeface(tf);
  MyTextView.setText(Farsi.Convert("سلام"));

  </li>
  </ol>