اگر تنها واسط کاربری شما با پایگاه‌داده کنسول سیستم عامل است، شاید مشتاق باشید بدانید که اندازه جدول‌های مختلف یک پایگاه داده و یا اندازه کل پایگاه‌داده چقدر است، با دو کوئری زیر میتوانید اندازه جدول‌ها و یا اندازه یک دیتابیس را بدست آورید.

بدست آوردن اندازه دیتابیس‌ها

``` >> SELECT table_schema "database", sum(data_length + index_length)/1024/1024 "size in MB" FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema;

| database | size in MB |
+--------------------+----------------+
| test1 | 13542.68241349 |
| test2 | 1522.23837675 |
| test3 | 26532.27326164 |
| information_schema | 0.00390626 |
+--------------------+----------------+
4 rows in set (0.02 sec)


<h2>بدست آوردن اندازه جدول های یک پایگاه داده</h2>

SELECT table_name "table", (data_length + index_length)/1024/1024 "size in MB" FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = "DB_NAME_HERE";