همه ما با تابع `COUNT()` در اس‌کیو‌ال آشنا هستیم، تابعی که به منظور شمارش سطرهای بازگردانی شده در یک کوئری مورد استفاده قرار میگیرد، ولی بدون شک میتوان استفاده های دیگری نیز از این تابع کرد، در اینجا میخواهیم با استفاده از این تابع تعداد سطرهای یک جدول که دارای یک ویژگی خاص هستند را بشماریم، شاید بگویید خب این را میتوان براحتی با شرط `WHERE` نوشت، ولی روشی که در این پست میبینیم میتواند در برخی شرایط زندگی شمارا نجات دهد! تشخیص اینکه کجا میتوان از این روش بعنوان نوشدارو استفاده کرد با خود شما

``` SELECT COUNT( IF(some_column = "some_value", 1, NULL) ) as mycount1, COUNT( IF(other_column > 100, 1, NULL) ) as mycount2 FROM table ```