برادکست ها اکشن هایی در اندروید هستند که هر برنامه ای در صورت نیاز می تواند به آنها را دریافت کرده و عمل خاصی در در پی آن انجام دهد، برای مثال فرض کنید می خواهید برنامه ای داشته باشید تا هنگام دریافت یک پیام کوتاه خود به خود پیام پاسخی برای شخص ارسال کننده بفرستد. هنگام دریافت یک پیام دراندروید برادکستی ایجاد می شود و شما براحتی می توانید با گوش دادن به این برادکست از دریافت یک پیام جدید آگاه شوید.

برادکست های بسیاری در اندروید وجود دارند که هر کدام هنگام وقوع اکشن خاصی ایجاد میشود و هر برنامه به فراخود نیاز خود می تواند به آن ها گوش دهد.

برای گوش دادن به هر برادکست در اندروید می بایست یک دریافت کننده (`Receiver`) تعریف کرد، نحوه تعریف دریافت کننده درون فایل `AndroidManifest` بصورت زیر است

```

<p>همچنین باید زیر کلاسی از `BroadcastReceiver` تعریف کنیم، نام این کلاس همان نامی باید یاشد که در فایل `AndroidManifest` نوشته شده است، در مثال ما ` ToolboxSMSReceiver`</p>

public class ToolboxSMSReceiver extends BroadcastReceiver {

@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {

}

}

<p>لیست کاملی از تمامی برادکست ها موجود در `android-17` در زیر مشاهده می کنید، برای اطلاع از لیست برادکست ها در نسخه های مختلف اندروید می توانید فایل `broadcast_actions.txt` را در مسیر `ANDROID_SDK_ROOT/platforms/ANDROID_VERSION/data` مشاهده کنید.

android.app.action.ACTION_PASSWORD_CHANGED
android.app.action.ACTION_PASSWORD_EXPIRING
android.app.action.ACTION_PASSWORD_FAILED
android.app.action.ACTION_PASSWORD_SUCCEEDED
android.app.action.DEVICE_ADMIN_DISABLED
android.app.action.DEVICE_ADMIN_DISABLE_REQUESTED
android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED
android.bluetooth.a2dp.profile.action.CONNECTION_STATE_CHANGED
android.bluetooth.a2dp.profile.action.PLAYING_STATE_CHANGED
android.bluetooth.adapter.action.CONNECTION_STATE_CHANGED
android.bluetooth.adapter.action.DISCOVERY_FINISHED
android.bluetooth.adapter.action.DISCOVERY_STARTED
android.bluetooth.adapter.action.LOCAL_NAME_CHANGED
android.bluetooth.adapter.action.SCAN_MODE_CHANGED
android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED
android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECT_REQUESTED
android.bluetooth.device.action.BOND_STATE_CHANGED
android.bluetooth.device.action.CLASS_CHANGED
android.bluetooth.device.action.FOUND
android.bluetooth.device.action.NAME_CHANGED
android.bluetooth.device.action.UUID
android.bluetooth.devicepicker.action.DEVICE_SELECTED
android.bluetooth.devicepicker.action.LAUNCH
android.bluetooth.headset.action.VENDOR_SPECIFIC_HEADSET_EVENT
android.bluetooth.headset.profile.action.AUDIO_STATE_CHANGED
android.bluetooth.headset.profile.action.CONNECTION_STATE_CHANGED
android.bluetooth.input.profile.action.CONNECTION_STATE_CHANGED
android.bluetooth.pan.profile.action.CONNECTION_STATE_CHANGED
android.hardware.action.NEW_PICTURE
android.hardware.action.NEW_VIDEO
android.hardware.input.action.QUERY_KEYBOARD_LAYOUTS
android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED
android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED
android.intent.action.ACTION_SHUTDOWN
android.intent.action.AIRPLANE_MODE
android.intent.action.BATTERY_CHANGED
android.intent.action.BATTERY_LOW
android.intent.action.BATTERY_OKAY
android.intent.action.BOOT_COMPLETED
android.intent.action.CAMERA_BUTTON
android.intent.action.CONFIGURATION_CHANGED
android.intent.action.DATE_CHANGED
android.intent.action.DEVICE_STORAGE_LOW
android.intent.action.DEVICE_STORAGE_OK
android.intent.action.DOCK_EVENT
android.intent.action.DREAMING_STARTED
android.intent.action.DREAMING_STOPPED
android.intent.action.EXTERNAL_APPLICATIONS_AVAILABLE
android.intent.action.EXTERNAL_APPLICATIONS_UNAVAILABLE
android.intent.action.FETCH_VOICEMAIL
android.intent.action.GTALK_CONNECTED
android.intent.action.GTALK_DISCONNECTED
android.intent.action.HEADSET_PLUG
android.intent.action.INPUT_METHOD_CHANGED
android.intent.action.LOCALE_CHANGED
android.intent.action.MANAGE_PACKAGE_STORAGE
android.intent.action.MEDIA_BAD_REMOVAL
android.intent.action.MEDIA_BUTTON
android.intent.action.MEDIA_CHECKING
android.intent.action.MEDIA_EJECT
android.intent.action.MEDIA_MOUNTED
android.intent.action.MEDIA_NOFS
android.intent.action.MEDIA_REMOVED
android.intent.action.MEDIA_SCANNER_FINISHED
android.intent.action.MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE
android.intent.action.MEDIA_SCANNER_STARTED
android.intent.action.MEDIA_SHARED
android.intent.action.MEDIA_UNMOUNTABLE
android.intent.action.MEDIA_UNMOUNTED
android.intent.action.MY_PACKAGE_REPLACED
android.intent.action.NEW_OUTGOING_CALL
android.intent.action.NEW_VOICEMAIL
android.intent.action.PACKAGE_ADDED
android.intent.action.PACKAGE_CHANGED
android.intent.action.PACKAGE_DATA_CLEARED
android.intent.action.PACKAGE_FIRST_LAUNCH
android.intent.action.PACKAGE_FULLY_REMOVED
android.intent.action.PACKAGE_INSTALL
android.intent.action.PACKAGE_NEEDS_VERIFICATION
android.intent.action.PACKAGE_REMOVED
android.intent.action.PACKAGE_REPLACED
android.intent.action.PACKAGE_RESTARTED
android.intent.action.PACKAGE_VERIFIED
android.intent.action.PHONE_STATE
android.intent.action.PROVIDER_CHANGED
android.intent.action.PROXY_CHANGE
android.intent.action.REBOOT
android.intent.action.SCREEN_OFF
android.intent.action.SCREEN_ON
android.intent.action.TIMEZONE_CHANGED
android.intent.action.TIME_SET
android.intent.action.TIME_TICK
android.intent.action.UID_REMOVED
android.intent.action.USER_PRESENT
android.intent.action.WALLPAPER_CHANGED
android.media.ACTION_SCO_AUDIO_STATE_UPDATED
android.media.AUDIO_BECOMING_NOISY
android.media.RINGER_MODE_CHANGED
android.media.SCO_AUDIO_STATE_CHANGED
android.media.VIBRATE_SETTING_CHANGED
android.media.action.CLOSE_AUDIO_EFFECT_CONTROL_SESSION
android.media.action.OPEN_AUDIO_EFFECT_CONTROL_SESSION
android.net.conn.BACKGROUND_DATA_SETTING_CHANGED
android.net.nsd.STATE_CHANGED
android.net.wifi.NETWORK_IDS_CHANGED
android.net.wifi.RSSI_CHANGED
android.net.wifi.SCAN_RESULTS
android.net.wifi.STATE_CHANGE
android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED
android.net.wifi.p2p.CONNECTION_STATE_CHANGE
android.net.wifi.p2p.DISCOVERY_STATE_CHANGE
android.net.wifi.p2p.PEERS_CHANGED
android.net.wifi.p2p.STATE_CHANGED
android.net.wifi.p2p.THIS_DEVICE_CHANGED
android.net.wifi.supplicant.CONNECTION_CHANGE
android.net.wifi.supplicant.STATE_CHANGE
android.speech.tts.TTS_QUEUE_PROCESSING_COMPLETED
android.speech.tts.engine.TTS_DATA_INSTALLED

<p>برای مشاهده کاربرد هرکدام از این برادکست ها سری به <a href="http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html">این لینک</a> بزنید.
</p>