در حالت کلی هنگامی که دستگاه دارای دکمه انتخاب یا option باشد گزینه منوی overflow دیگر در نمایش داده نمی شود.
این امر باعث دودگانی در نمایش برنامه در دستگاه های مختلف می شود، می توان دستگاه را گول زد تا تصور کند که این دکمه وجود ندارد و منوی overflow را نمایش دهد.


  try {
    ViewConfiguration config = ViewConfiguration.get(this);
    Field menuKeyField = ViewConfiguration.class.getDeclaredField("sHasPermanentMenuKey");
    if(menuKeyField != null) {
      menuKeyField.setAccessible(true);
      menuKeyField.setBoolean(config, false);
    }
  } catch (Exception ex) {
    // Ignore
  }