تغییر ظاهر اسکرول بار سریع

امروز یک آپدیت برای برنامه تماس اضطراری ایرانسل منتشر کردم که عمده ترین تغییر حاصل شده در آن نمایش دائمی اسکرولر الفبایی و تغییر رنگ آن بود، و در اینجا نحوه تغییر ظاهر اسکرولر را توضیح می دهم

جهت تغییر ظاهر اسکرولر در فایل `values/styles.xml` می توان از کد زیر استفاده کرد که در آن `android:fastScrollThumbDrawable` مشخص کننده شکل دستگیره اسکرولر بوده و `android:fastScrollTrackDrawable` مشخص کننده شکل نوار عمودی اسکرولر است. !! ` AppTheme ` استایل پیش فرض برنامه است.

```
<p>درون فایل لایوت خود دو ویژگی `fastScrollEnabled="true"` و `fastScrollAlwaysVisible="true"` را به لیست خود اضافه می کنیم.</p>

  <ListView
    android:id="@+id/listView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:fastScrollEnabled="true"
    android:fastScrollAlwaysVisible="true"
    android:scrollbarStyle="outsideInset"
    android:layout_height="match_parent" >
  </ListView>
<p>در نهایت نیز فایل `drawbale/fast_thumb.xml` را ایجاد می کنیم، این فایل مشخص کننده شکل دستگیره اسکرولر در دو حالت عادی و فشار داده شده خواهد بود که درون فایل `styles.xml` استفاده کردیم</p>
<item android:state_pressed="true" android:drawable="@drawable/fsthumb_pressed"/>
<item android:drawable="@drawable/fsthumb"></item>
<p>دو تصویری که برای شکل اسکرولر جهت استفاده در برنامه ساخته ام نیز در زیر می توانید مشاهده و استفاده کنید.
<img src="/files/fsthumb.png" alt="Fast Scrollbar Thumb" /><img src="/files/fsthumb_pressed.png" alt="Fast Scrollbar Thumb" /></p>