اگه با `Activity` سرو کله زده باشید احتمالا با تابع `onBackPressed()` روبرو شدید، تابعی که وقتی شما دکمه بک گوشی رو فشار بدید فراخوانی میشه، تابع بسیار کاربری‌ای نیز هست ولی همانطور که همه میدانیم اندروید ها عموما دو دکمه دارند، -اگر از دکمه وسط بگذریم که بحث دیگری دارد - سوال اینجاست که برای تشخیص دکمه دیگر چه باید کرد؟ از آنجایی که به همه چیز فکر شده است، مجبوریم درون اکتیویتی خود تابع `onKeyUp` یا `onKeyDown` را پیاده‌سازی کرده و خود تشخیص دهیم که آیا کلید فشار داده شده کلید منو هست یا خیر!

``` @Override public boolean onKeyUp(int keyCode, KeyEvent event) { if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_MENU) { // TODO --- menu button pressed, do something return true; } return super.onKeyUp(keyCode, event); }

@Override
public void onBackPressed() {
// Wohoo back button pressed
}