چند وقتی هست سراغ NginX رفتیم، انجین ایکس خب خیلی سبکتر از آپاچی است و تنظیماتش راحتتر است. اگر از آدرس های تمیز `clean urls` استفاده در `nginx` استفاده می کنید، حتما شما هم مثل من دوست دارید از شر اسلش های اضافی و ناهنجار خلاص بشوید. خب هموناطور که گفتیم تنظیمات `nginx` ساده و آسان است، تنها کافی است کد زیر رو درون فایل `.conf` قرار دهید.

``` # Clean multislashes in URIs if ($request_uri ~ "^[^?]*//") { rewrite "(.*)" $scheme://$host$1 permanent; } ```

حال سرویس خود را دوباره اجرا کنید.

``` /etc/init.d/nginx reload ```