پیشتر مطلبی درباره فعال کردن فشرده سازی gzip در cpanel نوشته بودم، در چند خط ریز، روش فعال کردن این ویژگی را در `NginX` باهم خواهیم دید. قبل از شروع کار سری به سایت های آنالیز گر همچون gtmetrix.com بزنید تا از وضعیت فعال بودن فشرده‌سازی در سایت خود آگاه شوید. شیوه فعال سازی بسیار ساده است، به مسیر `/etc/nginx/nginx.conf` بروید و کدهای زیر را درون بلاک `server{}` قرار دهید.

``` gzip on; gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
<p>حال سرویس `NginX` خود را ریستارت کنید.</p>

$ service nginx restart


<p>مهمترین دستورات در بین دستورات فوق دو دستور `gzip on` و ` gzip_types` هستند که دستور نخسا وظیفه فعال کردن فشرده‌سازی را دارد و دستور دوم مشخص کننده این است که چه نوع داده هایی می بایست فشرده‌سازی شوند، برای اطلاع بیشتر از نحوه تشخیص انواع فایل ها در مورد <a href="https://www.google.com/search?q=Mime+type">Mime Type</a> جست جو کنید.