اگر قصد نصب `nginx` روی سرور خود دارید، حتما لازم است تنظیمات راه اندازی اتوماتیک هنگام بوت سیستم را فعال کنید. اگر سرور خود را تحت `centos` راه اندازی کرده اید از دستورات زیر برای این کار استفاده کنید.

``` # NginX $ chkconfig --add nginx $ chkconfig --levels 235 nginx on

PHP-FPM

$ chkconfig --add php-fpm
$ chkconfig --levels 235 php-fpm on

<!--break-->