برخی وقت ها پیش می آید که لازم است بخشی از نوشته خود را پر رنگ کنید یا آن را بصورت خم بنویسید تا خواننده به آن توجه ویژه داشته باشد. در هنگام پست گذاری در گوگل پلاس نیز این امکان وجود دارد که بخشی از متن پست خود را پر رنگ، خم یا دارای خط میانی (Strike through) کنید. بسادگی و با استفاده از روش های زیر میتوانید از این امکان استفاده کنید.

 1. پر رنگ کردن:(Bold)
  فقط کافیست متن مورد نظر را بین دو ستاره بیاندازیم. همانند زیر:
  این متن پر رنگ است!

 2. خم:(Italic)
  متن مورد نظر خود را میان دو زیر خط (Under line) محصور کنید. همانند زیر:
  ـاین متن خمیده است!ـ

 3. دارای خط میانی:(Strike through)
  متن مورد نظر خود را میان دو خط تیره محصور کنید. همانند زیر:
  -Strike through-