یک تصویر ساده از سیستم اعداد در فارسی باستان (خط میخی) و نام ماههای سال در آن زمان

فارسی باستان، خط میخی
تلفظ نام ماههای هخامنشی نیز بصورت زیر است:

نام ماه های هخامنشی که از روی کتیبه های به جا مانده به دست آمده اند:
۱- آدوکنیش - فروردین
۲- ثور واهر - اردیبهشت
۳- ثائی گرچی - خرداد
۴- گرم پد - تیر
۵- ؟ - مرداد
۶- ؟ - شهریور
۷- بگ یادیش - مهر
۸- ورکزن - آبان
۹- آثری یادی - آذر
۱۰- انامک - دی
۱۱- ؟ - بهمن
۱۲- ویخن - اسفند