عنوان مطلب کمی گیج کنند است ولی اصلی سر نمایش مقدار پول توی PHP هست. در PHP راههای مختلفی برای نشان داده یک عدد یصورت یک مقدار پول (مثل 12,222,333) وجود دارد ولی همیشه من ساده ترین راه دست ساز خودم را ترجیج میدم، چون خوبی این حالت در اینه که خودم کامل درک می کنم که قضیه از چه قراره. برای بدست آوردن یک مقدار پولی از روی یک عدد نیز تابع ساده زیر را استفاده می کنم، البته ناگفته نماند که من ننوشتمش :)


function format_money($number, $fractional=false) { 
  if ($fractional) { 
    $number = sprintf('%.2f', $number); 
  } 
  while (true) { 
    $replaced = preg_replace('/(-?\d+)(\d\d\d)/', '$1,$2', $number); 
    if ($replaced != $number) { 
      $number = $replaced; 
    } else { 
      break; 
    } 
  } 
  return $number; 
}