اگر قصد راه‌اندازی وب‌سوکت و اکسپرس را کنار هم دارید، شاید بد نباشد که برای این دو از یک پورت استفاده کنید، تکه کد زیر نحوه اجرای این دو سرویس روی یک پورت را نشان می دهد.

Run socket.io & express on same port

``` var exp = express(); var server = require('http').Server(exp) var io = require('socket.io')(server);

io.sockets.on('connection', function(socket) {

});
//setup stuff
exp.get('/', function (req, res) {
res.sendFile(path.join(__dirname, '/public', 'index.html'));
});
server.listen(3000)