فرمان ssh در لینوکس این امکان را به شما می دهد تا از راه دور ارتباط امن با سرور داشته باشید. ولی با استفاده از این سرویس نمی توانید فایلی بین سرور و کامپیوتر جابجا کنید. برای انتقال فایل بین سرور و کامپیوتر می توان از دستور scp استفاده کرد. برای مثال برای انتقال فایل از سرور به کامپیوتر خود می توانید از دستوری مشابه زیر استفاده کنید:

scp username@hostname:/path/to/remote/file /path/to/local/file

برای انتقال فایل از کامپیوتر به سرور:

scp /path/to/local/file username@hostname:/path/to/remote/file

و در نهایت برای انتقال فایل بین دو سرور:

scp username1@hostname1:/path/to/file username2@hostname2:/path/to/other/file