بصورت پیش فرض `php-fpm` زمان انقضایی برای درخواست های ایجاد شده تایین نمی کند، و در صورتی که زمان پاسخ گویی درخواست ها طولانی باشد امکان بروز بن بست وجود دارد، یعنی سرور دیگر قادر به پاسخ به درخواست های دیگر نخواهد بود، برای جلوگیری از این اتفاق می توان برای درخواست ها زمان انقضا مشخص کرد تا دیگر پردازه های بلا استفاده در حافظه باقی نمانند.

``` $ nano /etc/php-fpm.d/www.conf ```

و مقدار زیر را به اندازه دلخواه تغییر دهید.

``` $ request_terminate_timeout=30s ```

توجه: برای حذف پروسه های ایجاد شده و پایان نیافته ی فعلی که مانع پاسخ گویی به درخواست ها می شوند دستور زیر را اجرا کنید و `php-fpm` را دوباره اجرا کنید.

``` $ fuser -k -n :9000 $ service php-fpm restart ```