هرچند توئیتر بوت استرپ یک ابزار عالی و زیبا است ولی در برخی جاها متوقف شده است، یکی از این مکان ها بخش انتخاب فایل در فرم های وب است که نویسندگان بوت استرپ آن را به حال پیش قرض مرورگر ها رها کرده اند.
مشکل کار اینجاست که این حال باعث زشتی فرم های شما می شود.
برای دوری از این مشکل می توان از راه حل زیر استفاده کرد.


<input id="lefile" type="file" style="display:none">
<div class="input-append">
   <input id="photoCover" class="input-large" type="text">
   <a class="btn" onclick="$('input[id=lefile]').click();">Browse</a>
</div>

<script type="text/javascript">
$('input[id=lefile]').change(function() {
   $('#photoCover').val($(this).val());
});
</script>

  1. فیلد فایت مخفی و فیلد مشابه بوت استرپ ایجاد کنید.
  2. اکشن کلیک برای فیلد آشکار اضافه کنید که با کلیک کردن روی آن فیلد مخفی نیز کلیک شود.
  3. با کلیک روی فیلد نمایش داده شده انگار فیلد مخفی کلیک شده است و دیالوگ انتخاب فایل ظاهر می شود.
  4. پس از انتخاب فایل توسط کاربر و با تغییر محتوای فیلد مخفی اکشن change اتفاق می افتد و مقدار فیلد مخفی در فیلد نمایش داده شده نیز نمایش داده می شود
بوت استرپ فارسی