توابعی با پارامتر های نا محدود در پی اچ پی
اگر تابه حال از توابع کتابخانه ای `PHP` استفاده کرده اید حتما با توابعی روبرو شده اید که تعداد آرگومان های ورودی آنها مشخص نمی باشد و می تواند نا محدود باشد، معمولا هنگام تعریف تابع ورودی های آن نیز مشخص می شوند، مشخصا معلوم است که نمی توان تعداد این ورودی ها نا محدود باشد ولی در پی اچ پی اینچنین امکانی وجود دارد که با استفاده از تابع ``` func_get_args() ``` آرکومان های نا محدودی داشته باشیم. مقدار برگشتی تابع ``` func_get_args() ``` آرایه است از تمامی آرگومانهایی که به تابع ارسال شده است. ```

function add()
{
$total = 0;
$args = func_get_args();
foreach($args as $arg)
{
if(is_numeric($arg))
$total += $arg;
}
return $total;
}
echo add(1, 2, 3); //will return 6

اگر به هر دلیلی احتیاج دارید از تعداد آرگومان های ارسالی به تابع خود با خبر شوید می توانید از تابع ```
func_num_args()
``` استفاده کنید.