اگر با پایتون کار میکنید و برنامه های خود را در خط فرمان اجرا میکنید شاید دوست داشته باشید برای برنامه های خود تنظیماتی نیز ایجاد کنید.

``` $ test.py -i -o ```

کد زیر نشانگر نحوه ایجاد این ساختار در پایتون است:

``` import sys, getopt

def main(argv):
inputfile = ''
outputfile = ''

validate arguments

try:
opts, args = getopt.getopt(argv,"hi:o:",["ifile=","ofile="])
except getopt.GetoptError:
print 'test.py -i -o '
sys.exit(2)

loop to detect options

for opt, arg in opts:
if opt == '-h':
print 'test.py -i -o '
sys.exit()
elif opt in ("-i", "--ifile"):
inputfile = arg
elif opt in ("-o", "--ofile"):
outputfile = arg
print 'Input file is "', inputfile
print 'Output file is "', outputfile

if name == "main":

remove first argument (file name) and sent others to main function

main(sys.argv[1:])