آرایه ها و دیکشنری ها در پایتون یک سروگردن بالاتر از اشیاء و آرایه های موجود در دیگر زبان های معمول هستن آنها قابلیت انعطاف پذیری بیشتری دارند و استفاده از آنها ساده تر است. چه ربطی به عنوان داشت اصلا؟ :)

آیا میدانید که "خوشگل" کلمه ای است که بخاطر استفاده از آن درون کتاب خود نمی توانید از وزارت ارشاد مجوز چاپ بگیرید؟

من طی آخری استفاده ای که از پایتون داشتم نیاز داشتم تا یک دیکشنری رو بصورت مرتب و خوشگل در یک فایل بنویسم، پس گفتم شاید شما هم دوست داشته باشید یا نیاز داشته باشید همچین کاری انجام بدید، تابع زیر رو استفاده کنید

``` def pretty(value,htchar="\t",lfchar="\n",indent=0): if type(value) in [dict]: return "{%s%s%s}"%(",".join(["%s%s%s: %s"%(lfchar,htchar*(indent+1),repr(key),pretty(value[key],htchar,lfchar,indent+1))for key in value]),lfchar,(htchar*indent)) elif type(value) in [list,tuple]: return (type(value)is list and"[%s%s%s]"or"(%s%s%s)")%(",".join(["%s%s%s"%(lfchar,htchar*(indent+1),pretty(item,htchar,lfchar,indent+1))for item in value]),lfchar,(htchar*indent)) else: return repr(value) ```