اگر میخواهید یکی ایمیل با عنوان فارسی ارسال کنید حتما از روش زیر ارسال کنید، در غیر این صورت عنوان ایمیل بصورت علامت سوال نشان داده می شود.

<?php

function mail_utf8($to, $subject = '(No subject)', $message = '', $header = '') {
  $header_ = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n" . 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n";
  mail($to, '=?UTF-8?B?'.base64_encode($subject).'?=', $message, $header_ . $header);
}

?>

دلیلی برای اینکه چرا عنوان را باید بصورت بیس ۶۴ دربیاوریم ندارم اگر شما میدانید خوشحال می‌شوم من را هم آگاه کنید.