اگر نیاز به ذخیره سازی شناسه `IP` درون پایگاه داده خود هستید، بهترین راه برای این کار تبدیل آی پی به مقدار معال عددی آن است. فرض کنید شناسه آی پی ما `1.2.3.4` باشد، در این صورت عدد معادل این آی پی برابر `4 + (3 * 256) + (2 * 256 * 256) + (1 * 256 * 256 * 256)` خواهد بود. پس تنها کافی است درجدول مورد نظر خود ستونی از نوع `INT` ایجاد کنید و آی پی خود را به معادل عددی آن تبدیل کنید، این حالت هم باعث کاهش حجم جدول شما خواهد شد و هم باعث سرعت بخشیدن به عمل جست جو خواهد شد.

در زبان `PHP` برای تبدیل آی پی به معادل عددی می توانید از تابع تعریف شده `ip2long` استفاده کنید، یا با استفاده از تابع تعریف شده درون `MySql` به نام `INET_ATON` استفاده کنید.

``` INSERT INTO user(ip) VALUES(INET_ATON('1.2.3.4')); ```

همچنین در `MySql` تابعی به نام `INET_NTOA` تعریف شده است که بوسیله آن می توانید اعداد را به فرمت آی پی در بیاورید.

``` SELECT INET_NTOA(ip) FROM user; ```