یکی از راه های موجود برای افزودن یک سطر به پایگاه داده استفاده از توابع insert تعریف شده در اندروید است که انعطاف پذیری بالایی به شما می دهند، یک از این توابع موجود در کلاس SqliteDatabase تابع insertWithOnConflict است که شما را از نگرانی وجود سطر تکراری در جدول خلاصی می دهند. کد زیر یک نمونه ساده استفاده از این تابع است:


byte[] byteImage;
String name;
ContentValues cv = new ContentValues();
cv.put("id", id);
cv.put("name", name);
// ...
cv.put("blobcolumn", byteImage);
long inserted_id = sqlite.insertWithOnConflict("Stock_Table", null, cv, SQLiteDatabase.CONFLICT_REPLACE);

مقدار برگشتی تابع (inserted_id) کلید اصلی سطر افزوده شده می باشد یا در در حالاتی که اگشن هنگام تداخل چیزی جز SQLiteDatabase.CONFLICT_REPLACE باشد و عملیات با شکست مواجه شود -1 بر می گرداند.