یک اسلاید شو ساده با استفاده از jquery در سه مرحله:

 1. HTML هر اسلاید خود را درون یک تگ div قرار می دهیم ```
  Pretty cool eh? This slide is proof the content can be anything.
  </li>
  <li>CSS
  اسلاید ها می بایست بصورت مطلق درون اسلاید شو آدرس دهی شوند.
  

  slideshow {

  margin: 50px auto; 
  position: relative; 
  width: 240px; 
  height: 240px; 
  padding: 10px; 
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.4); 
  

  }

  slideshow > div {

  position: absolute; 
  top: 10px; 
  left: 10px; 
  right: 10px; 
  bottom: 10px; 
  

  }

  </li>
  <li>jQuery JavaScript
  

  $("#slideshow > div:gt(0)").hide();

  setInterval(function() {
  $('#slideshow > div:first')
  .fadeOut(1000)
  .next()
  .fadeIn(1000)
  .end()
  .appendTo('#slideshow');
  }, 3000);

  </li>
  </ol>