گاه لازم برای بروز رسانی، انتقال یا ایجاد تغییر در پایگاه داده عبارات خاصی را جایگرین عبارات قبلی کنیم. برای مثال فرض کنید میخواهید سایت خود را به دامنه جدیدی انتقال دهید، ولی در بین مطالب خود به مطالب دیگر لینک داده اید که با دامنه قبلی همخوانی دارند و باید بجای آدرس دامنه قبلی آدرس دامنه جدید در آنها جایگذاری شود. در `MySQL` تابعی تعریف شده ای به نام `REPLACE` وجود دارد که این وظیفه خطیر را بر عهده میگیرد.

``` UPDATE content SET body = REPLACE(body , "OLD EXP" , "NEW EXP" ) WHERE SOME_CONDITION;